birini tepeden tırnağa incelemek

  1. Verb to put someone through a searching examination