box spanner

  1. boru anahtarı (lokma anahtarı , somun anahtarı)
geçme anahtar: somunu üstten tamamen kavrayan boşluğu olan vida anahtarı. Noun