brome grass

  1. Noun çayır otu
    (Bromus inermis): hayvan beslemekte kullanılan bir tür ot.