cancel

 1. iptal etmek.
  He canceled his trip to Ankara as he felt ill.
 2. geçersiz/hükümsüz hale koymak.
 3. silmek, üstüne çizgi çekerek/damga basarak bir daha kullanılamaz hale getirmek.
 4. dengelemek, denge sağlamak, telâfi etmek.
  The increase in the strength of their navy is canceled by that in our army.
 5. Mathematics (a) kısaltmak, ihtisar etmek: bir kesrin pay ve paydasını ortak çarpanlariyle bölmek, (b) sadeleştirmek:
  bir eşitliğin/eşitsizliğin her iki tarafını ortak çarpanla bölmek, (c) kısaltılabilmek.
 6. Printing çıkarmak.
 7. hesabı kapatmak.
 8. iptal, ilga, silme, çıkarma, iptal edilen/silinen/çıkarılan şey.
rezervasyonunu iptal etmek Verb
rezervasyonu iptal etmek Verb
üyeliğini iptal etmek Verb
terkin Noun, Civil Law
bozmak Verb
damgalamak Verb
pulu damga ile iptal etmek Verb
bir anlaşmayı bozmak Verb
senedi iptal etmek Verb
bir çağrıyı iptal ettirmek Verb
(US) Br bir çeki iptal etmek Verb
sözleşmeyi iptal etmek Verb
bir sözleşmeyi bozmak Verb
bir sözleşmeyi iptal etmek Verb
bir sözleşmeyi feshetmek Verb
telif hakkını iptal etmek Verb
krediyi iptal etmek Verb
bir borcu silmek Verb
üçüncü şahıs uhdesinde bulunan borçluya ait alacakları veya eşyaları haczetme emrini iptal etmek Verb
oturumu iptal etmek Verb
celseyi iptal etmek Verb
bir yolculuğu iptal etmek Verb
bir mahkeme kararını iptal etmek Verb
bir kanunu yürürlükten kaldırmak Verb
lağvetmek Verb
kanun iptal etmek Verb
bir dersi iptal etmek Verb
bir ruhsatı iptal etmek Verb
bir sınırı kaldırmak Verb
sınırı kaldırmak Verb
alınan bir önlemi kaldırmak Verb
(US) ipoteği fekketmek Verb
(US) ipoteği kaldırmak Verb
bir paragrafı iptal etmek Verb
patenti sicilden sildirmek Verb
bir patenti sicilden sildirmek Verb
bir poliçeyi iptal etmek Verb
poliçeyi iptal etmek Verb
bir vekâletnameyi iptal etmek Verb
bir primi iptal etmek Verb
bir vekâletnameyi iptal etmek Verb
bir satın alışı iptal etmek Verb
(US) tapu sicilindeki bir kaydı silmek Verb
sicilden silmek
bir rezervasyonu iptal etmek Verb
rezervasyonu iptal etmek Verb
oteldeki bir oda rezervasyonunu iptal etmek Verb
otelde oda rezervasyonunu iptal etmek Verb
bir otelde oda rezervasyonunu iptal etmek Verb
otel de bir oda rezervasyonunu iptal etmek Verb
bir satışı iptal etmek Verb
bir pula damga basmak Verb
aboneyi kesmek Verb
ticari marka sicilini iptal etmek Verb
bir ticari markayı iptal etmek Verb
bir ticari markayı iptal etmek Verb
bir ticari marka tescilini iptal etmek Verb
bir ziyareti iptal etmek Verb
ziyareti iptal etmek Verb
bir oyu iptal etmek Verb
bir oyu geçersiz saymak Verb
vasiyetnameyi iptal etmek Verb
bir vasiyetnameyi iptal etmek Verb
bir sözleşmeyi feshetmek Verb
bir randevu yu iptal etmek Verb
bir muhasebe kaydını silmek Verb
sigortayı iptal ettirmek Verb
bir sigortayı iptal ettirmek Verb
bir daveti iptal etmek Verb
bir faturayı iptal etmek Verb
bir kalemi iptal etmek Verb
kalemi iptal etmek Verb
iptal etmek Verb
bir yükümlülüğü kaldırmak Verb
bir borçu iptal etmek Verb
bir borcu iptal etmek Verb
siparişi geri almak Verb
bir siparişi iptal etmek Verb
siparişi iptal etmek Verb
bir emri iptal etmek Verb
vazgeç düğmesi Information Technology
birbirini iptal etmek Verb
rakamları silmek
teminatı iptal etmek Verb
bir kira sözleşmesini iptal etmek Verb
kira sözleşmesini iptal etmek Verb
kayıp hisse senetlerinin geçersiz olduğunu ilan etmek Verb
hisse senetlerinin geçersiz olduğunu ilan etmek Verb
önlemleri kaldırmak Verb
yoketmek, ifna etmek, etkisiz kılmak.
posta pullarına damga basmak Verb
vekâletnameyi iptal etmek Verb
(IMF) rezervleri tedavülden çekmek Verb
birinin emekliliğini iptal etmek Verb
özel çekme haklarını iptal etmek Verb
masrafları silmek
masrafları silmek Verb
haczi kaldırmak Verb
haciz kaldırmak Verb
emeklilik haklarından mahrum etmek Verb
savaş borçlarını silmek
tapu sicilindeki bir kaydı silmek Verb
tapu sicil inde bir kaydı silmek Verb