1. iptal etmek.
  He canceled his trip to Ankara as he felt ill.
 2. geçersiz/hükümsüz hale koymak.
 3. silmek, üstüne çizgi çekerek/damga basarak bir daha kullanılamaz hale getirmek.
 4. dengelemek, denge sağlamak, telâfi etmek.
  The increase in the strength of their navy is canceled by that in our army.
 5. Matematik (a) kısaltmak, ihtisar etmek: bir kesrin pay ve paydasını ortak çarpanlariyle bölmek, (b) sadeleştirmek:
  bir eşitliğin/eşitsizliğin her iki tarafını ortak çarpanla bölmek, (c) kısaltılabilmek.
 6. Matbaacılık çıkarmak.
 7. hesabı kapatmak.
 8. iptal, ilga, silme, çıkarma, iptal edilen/silinen/çıkarılan şey.
rezervasyonunu iptal etmek Fiil
rezervasyonu iptal etmek Fiil
üyeliğini iptal etmek Fiil
terkin İsim, Medeni Hukuk
bozmak Fiil
damgalamak Fiil
pulu damga ile iptal etmek Fiil
bir anlaşmayı bozmak Fiil
senedi iptal etmek Fiil
bir çağrıyı iptal ettirmek Fiil
(US) Br bir çeki iptal etmek Fiil
sözleşmeyi iptal etmek Fiil
bir sözleşmeyi bozmak Fiil
bir sözleşmeyi iptal etmek Fiil
bir sözleşmeyi feshetmek Fiil
telif hakkını iptal etmek Fiil
krediyi iptal etmek Fiil
bir borcu silmek Fiil
üçüncü şahıs uhdesinde bulunan borçluya ait alacakları veya eşyaları haczetme emrini iptal etmek Fiil
oturumu iptal etmek Fiil
celseyi iptal etmek Fiil
bir yolculuğu iptal etmek Fiil
bir mahkeme kararını iptal etmek Fiil
bir kanunu yürürlükten kaldırmak Fiil
lağvetmek Fiil
kanun iptal etmek Fiil
bir dersi iptal etmek Fiil
bir ruhsatı iptal etmek Fiil
bir sınırı kaldırmak Fiil
sınırı kaldırmak Fiil
alınan bir önlemi kaldırmak Fiil
(US) ipoteği fekketmek Fiil
(US) ipoteği kaldırmak Fiil
bir paragrafı iptal etmek Fiil
patenti sicilden sildirmek Fiil
bir patenti sicilden sildirmek Fiil
bir poliçeyi iptal etmek Fiil
poliçeyi iptal etmek Fiil
bir vekâletnameyi iptal etmek Fiil
bir primi iptal etmek Fiil
bir vekâletnameyi iptal etmek Fiil
bir satın alışı iptal etmek Fiil
(US) tapu sicilindeki bir kaydı silmek Fiil
sicilden silmek
bir rezervasyonu iptal etmek Fiil
rezervasyonu iptal etmek Fiil
oteldeki bir oda rezervasyonunu iptal etmek Fiil
otelde oda rezervasyonunu iptal etmek Fiil
bir otelde oda rezervasyonunu iptal etmek Fiil
otel de bir oda rezervasyonunu iptal etmek Fiil
bir satışı iptal etmek Fiil
bir pula damga basmak Fiil
aboneyi kesmek Fiil
ticari marka sicilini iptal etmek Fiil
bir ticari markayı iptal etmek Fiil
bir ticari markayı iptal etmek Fiil
bir ticari marka tescilini iptal etmek Fiil
bir ziyareti iptal etmek Fiil
ziyareti iptal etmek Fiil
bir oyu iptal etmek Fiil
bir oyu geçersiz saymak Fiil
vasiyetnameyi iptal etmek Fiil
bir vasiyetnameyi iptal etmek Fiil
bir sözleşmeyi feshetmek Fiil
bir randevu yu iptal etmek Fiil
bir muhasebe kaydını silmek Fiil
sigortayı iptal ettirmek Fiil
bir sigortayı iptal ettirmek Fiil
bir daveti iptal etmek Fiil
bir faturayı iptal etmek Fiil
bir kalemi iptal etmek Fiil
kalemi iptal etmek Fiil
iptal etmek Fiil
bir yükümlülüğü kaldırmak Fiil
bir borçu iptal etmek Fiil
bir borcu iptal etmek Fiil
siparişi geri almak Fiil
bir siparişi iptal etmek Fiil
siparişi iptal etmek Fiil
bir emri iptal etmek Fiil
vazgeç düğmesi Bilgi Teknolojileri
birbirini iptal etmek Fiil
rakamları silmek
teminatı iptal etmek Fiil
bir kira sözleşmesini iptal etmek Fiil
kira sözleşmesini iptal etmek Fiil
kayıp hisse senetlerinin geçersiz olduğunu ilan etmek Fiil
hisse senetlerinin geçersiz olduğunu ilan etmek Fiil
önlemleri kaldırmak Fiil
yoketmek, ifna etmek, etkisiz kılmak.
posta pullarına damga basmak Fiil
vekâletnameyi iptal etmek Fiil
(IMF) rezervleri tedavülden çekmek Fiil
birinin emekliliğini iptal etmek Fiil
özel çekme haklarını iptal etmek Fiil
masrafları silmek
masrafları silmek Fiil
haczi kaldırmak Fiil
haciz kaldırmak Fiil
emeklilik haklarından mahrum etmek Fiil
savaş borçlarını silmek
tapu sicilindeki bir kaydı silmek Fiil
tapu sicil inde bir kaydı silmek Fiil