cancellation

  1. İsim, Medeni Hukuk terkin
  2. İsim iptal (etme), silme, kısaltma, yok etme, ifna etme, feshetme, bozma, kaldırma.
  3. İsim iptal edilen şey (uçak bileti, uçakta/otelde ayrılan yer vb.).
  4. İsim iptal için kullanılan damga/mühür/işaret vb.
iptal başvurusu
(marka) iptal için başvurmak Fiil
sözleşme feshi
sözleşmenin feshi
sözleşmenin iptali
uçuş iptali
iptal gerekçesi İsim, Hukuk
fiyat indirimi iptali
eklenen fiyat zammının kaldırılması
karşılıklı rıza ile gerçekleştirilen fesih
cayma bildirisi
posta damgası ile iptal etmek Fiil
iptal talep bii
iptal talebi İsim, Hukuk
iptal etme hakkı
fesih hakkı
rücu hakkı
satış iptali
kısa vadeli fesih ihbarı
grevin iptali
iptal edilebilir
tek taraflı fesih
harp rizikosu iptal hükmü (bu rizikolar genellikle nakliyat poliçeleri ile temin edilmekte ve bu teminatın
7 veya 14 günlük ihbarda bulunulmasından so
(US) Br bir çekin iptali
iptal masrafı
gemi kiralama sözleşmesinde gemi belirli bir günde belirlenen limana gelmediği takdirde kiracıya sözleşmeden
cayma yetkisi veren koşul
iptal klozu
fesih yetkisi veren şart
iptal yetkisi veren şart
geminin anlaşmada belirtilen tarihte hazır olmaması halinde yük sahibinin ya da kiracının anlaşmayı feshedebileceği klozu
iptal şartları İsim
iptal tarihi
kançello
fesih tarihi
bir rezervasyonu iptal etme ücreti
iptal işareti
mukavelenin iptali İsim
sözleşmenin feshi İsim
borcun terkini
bir borcun silinmesi
bir senedin iptali
bir firma adının ticaret sicilinden silinmesi
kira sözleşmesinin feshi İsim
bir ruhsatın iptali
(US) ipoteklerin iptali
bir paragrafın çıkarılması
bir primin iptali
vasiyetname iptali
muhasebe kaydının iptali
hatalı bir muhasebe kaydının ters kayıt yapılmak suretiyle iptali
bir yükümlülüğün kaldırılması
bir siparişin iptali
bir emrin iptali
masrafların iptali
mukavelenin iptali İsim
ipoteklerin iptali
iznin iptali İsim
bir vekâletnamenin iptali İsim
bir tescilin iptali
değerli kâğıtların geçersizliğinin ilanı
pulların damgalanması
sözleşmenin iptali İsim
icra emrinin iptali İsim
ticari markanın iptali
çıkarılmamış hisselerin iptali
çıkarılmamış hisse senetlerinin iptali İsim
bir imtiyazın kaldırılması
iflas muameleleri İsim
sigorta poliçesini feshettiğini bildirmek Fiil