enforce a course of action upon sb

  1. Verb birine belli bir hareket tarzını zorla benimsetmek