establish

 1. Transitive Verb kurmak, tesis/ihdas etmek.
  to establish a university. to establish a government/business/colony.
 2. Transitive Verb yerleştirmek.
  establish oneself in business: ticaret hayatına girmek/atılmak.
  to establish
  one's son in business: oğlunu bir işe yerleştirmek.
  to establish oneself in a place/in a new home: yeni bir yere/eve yerleşmek.
 3. Transitive Verb tanıtmak, kabul ettirmek.
  to establish oneself as a writer. to establish a custom.
 4. Transitive Verb saptamak, tespit etmek, kanıtlamak, ispat etmek, gerçekleştirmek, tahakkuk ettirmek.
  to establish
  the facts. to establish one's innocence. to establish the truth of a story.
  They were unable to establish where she had been: Onun nerede olduğunu tespit edemediler.
 5. Transitive Verb (hüküm/yasa) koymak, vazetmek, tasdik etmek, onaylamak.
  We've established a rule in this club that
  everyone buys his own drinks.
 6. Transitive Verb sağlamak, iade/temin/tesis etmek.
  to establish order: düzen sağlamak.
 7. Transitive Verb (kilise/din) resmîleştirmek, millîleştirmek.
  The established religion of Egypt is Islam: Mısırın
  resmî dini İslâmdır.
  established church: hükümet tarafından resmen tanınmış kilise.
 8. Transitive Verb, Information Technology sonraki oyunları kazanacak şekilde kontrolu sağlamak.
suç işlemek amacıyla örgüt kurmak Verb, Criminal Law
kendi partisini avucunun içine almak Verb
suç işlendiği anda başka yerde bulunduğunu kanıtlamak Verb
kamp kurmak Verb
iddiasını inanılır kılmak Verb
birinin güvenilirliğini saptamak Verb
kimliğini saptamak Verb
avukat olarak ün kazanmak Verb
ikametgâh edinmek Verb
hakkını kullanmak Verb
haklarını geçerli kılmak Verb
kesin olarak tespit etmek Verb
kesin olarak belirlemek Verb
bir şube açmak Verb
iş kurmak Verb
kürsü açmak Verb
bir talebi tahkik ve tespit etmek Verb
talep tahkik ve tespit etmek Verb
bir şeydeki mülkiyet hakkını kanıtlamak Verb
bir sömürge kurmak Verb
sömürge kurmak Verb
kurul kurmak Verb
bir kurul kurmak Verb
bir kurul kurmak Verb
bir şirket kurmak Verb
kredi açmak Verb
birine kredi açmak Verb
âdet haline getirmek Verb
anlaşmazlık konusu bir vasiyeti geçerli kılmak Verb
itiraz edilen bir vasiyetnamenin geçerliğini ispat etmek Verb
bir ikametgâhı yapmak Verb
ikametgâh edinmek Verb
bir gerçeği saptamak Verb
hükümet kurmak Verb
kanuni bir bağ kurmak Verb
kanuni bağ kurmak Verb
(US) bir kredi sınırı saptamak Verb
yeni bir kürsü kurmak Verb
yeni bir sanayi rejimi uygulamak Verb
yeni bir devlet kurmak Verb
ortaklık kurmak Verb
bir fiyat saptamak Verb
bir ilke koymak Verb
ilke koymak Verb
ilişki kurmak Verb
hak tesis etmek Verb
bir hak tesis etmek Verb
bir kural koymak Verb
bir burs vermek Verb
vergi koymak Verb
tütünden vergi almak Verb
bir sendika kurmak Verb
sendika kurmak Verb
itiraz edilen vasiyetnamenin geçerliliğini ispat etmek Verb
bir acente kurmak Verb
bir temsilcilik kurmak Verb
asil olarak atamak Verb
bir memuru asaleten tayin etmek Verb
otorite kurmak Verb
kesin olarak saptamak Verb
biriyle yakın ilişkiler kurmak Verb
biriyle yakın ilişkiler kurmak Verb
biriyle temas kurmak Verb
biriyle temas kurmak Verb
siyasal ilişkiler kurmak Verb
temelleştirmek Verb
temellendirmek Verb
sebep ortaya koymak Verb
kanuni bağ kurmak Verb
asgari fiyatları tespit etmek Verb
asgari fiyattan tespit etmek Verb
tekel kurmak Verb
yeni yüksek rekorlar kırmak Verb
kendini kitapçı olarak tanıtmak Verb
işadamı olarak tanınmak Verb
eve yerleşmek Verb
bir eve yerleşmek Verb
bir işe girmek Verb
sağlam bir işe yerleşmek Verb
kır kesimine yerleşmek Verb
düzen kurmak Verb
barışı tesis etmek Verb
barış sağlamak Verb
öncelikleri koymak Verb
öncelik tesis etmek Verb
ilişki kurmak Verb
birini yerleştirmek Verb
birini vali yapmak Verb
birini bir mevkie getirmek Verb
birinin suçunu ispat etmek Verb
birinin suçsuzluğunu ispat etmek Verb
birini bir mevkie yerleştirmek Verb
birini bir mevkii yerleştirmek Verb
birini bir mevki yerleştirmek Verb
kalite standartlarını tespit etmek Verb
kalite standart dılarını tespit etmek Verb
yıl sonu hesap durumunu saptamak Verb
telefon bağlantısı kurmak Verb
kadastro planını çıkarmak Verb
gerçekleri saptamak Verb
birinin kimliğini saptamak Verb
barışı tesis etmek Verb
bir şeyin geçerliğini kanıtlamak Verb
bir şeyin gerçekliğini ispat etmek Verb
değeri tespit etmek Verb
değerini tespit etmek Verb
kendini kabul ettirmek Verb
kabul görmek Verb
bir garanti fonunun kurulması iyi olmak Verb
kurdurmak kurdurtmak Verb
dernek kurma özgürlüğü Noun, Rights-Freedoms
dernek kurma hürriyeti Noun, Rights-Freedoms
dernek kurma hakkı Noun, Rights-Freedoms
şahsi ilişki kurma hakkı Noun, Civil Law