examine carefully

  1. Verb dikkatle incelemek
didik didik etmek Verb