give alms

  1. Verb sadaka vermek
birine sadaka vermek Verb