hold (something) cheap

  1. (bir şeye) değer/önem/kıymet vermemek, (birşeyi) küçük/hakir görmek.
    He held his wife's love cheap so she left him.
hor bakmak Verb
bir şeye değer vermemek Verb