international

  1. Adjective uluslararası
  2. Adjective beynelmilel
  3. milletlerarası, uluslararası, beynelmilel, enternasyonal.
    international trade/law/agreements/conferences.
  4. iki veya daha fazla milleti ilgilendiren.
    international movement. a matter of international concern.
  5. Milletlerarası Sosyalist/Komünist Örgütü: 19 ve 20'nci yüzyıllarda kurulan çeşitli komünist örgütlerden herbiri.
  6. milletlerarası işçi örgütü: iki veya daha fazla ülkede şubesi bulunan işçi örgütü.
Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Seçilen Mahkemenin Yetkisine Dair Sözleşme Noun, International Law
Uluslararası Satışı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Mülkiyet Hakkının Devrini Belirleyecek Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
uluslararası yardım kuruluşları Noun, Politics-Intl. Relations
uluslararası yardım kuruluşları Noun, Politics-Intl. Relations
uluslararası iş hukuku Noun, Law
uluslararası örgüt Noun, International Law
enternasyonalist Adjective, Politics-Intl. Relations
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Noun, International Law
hükümetlerin insan haklarını ihlal fiillerini araştıran ve dinsel veya siyasal nedenlerden hapsedilmiş
kişilerin tahliyesine çalışan bağımsız uluslara
Milletlerarası Komünizm Örgütü (1919-1943) Moskovada kurulan ve yıkıcı devrimle komünizmi yaymaya çalışan örgüt.
uluslararası örf ve âdet hukuku
situation uluslararası durumun genel bir değerlendirmesini yapmak Verb
devletlerarası hukuk şahsiyeti
uluslararası standart
milletlerarası antlaşma
uluslararası yardım kuruluşu
uluslarası hava hukuku
mile ile ayni anlama gelir. milletlerarası deniz/hava mili, 1852 metrelik (6076.1155 ayak) uzunluk ölçüsü.
uluslararası havalimanı
uluslararası tahkim
uluslararası ekonomik işbirliği bankası Noun
Milletlerarası İmar veKalkınma Bankası,
World Bank (Dünya Bankası)nın resmî adı.
uluslararası imar ve kalkınma bankası Noun
uluslararası mal takası Noun
uluslararası kuruluşlar Noun
uluslararası tahvil pazarı Noun, Banking
milletlerarası mum: 1921'den 1940 a kadar ışık şiddeti birimi kabul edilen, belirli koşullar altında
yapılmış bir mumun verdiği ışık.
uluslararası sermaye hareketleri Noun
uluslararası kartel Noun, Competition Law
uluslararası ticaret odası Noun
uluslararası takas trafiği
Milletlerarası Haberleşme Kodu: denizciler tarafından 0'dan 9'a kadar rakamları simgeleyen bayraklarla
haberleşmede kullanılan kod.
uluslararası camia Politics-Intl. Relations
uluslararası toplum Noun, Politics-Intl. Relations
uluslararası toplum Noun, Politics-Intl. Relations
uluslararası rekabet
uluslararası rekabet ağı Noun, Competition Law
uluslararası komplo Noun, Politics-Intl. Relations
uluslararası anlaşma
devletlerarası anlaşma
uluslararası telif hakkı
uluslararası mahkeme
uluslararası adalet divanı Proper Name, Organizations
Dünya Mahkemesi, 1945'te Birleşmiş Milletler tarafından milletlerarası davalara bakmak için kurulmuş mahkeme.
uluslararası suç Noun, International Law
uluslararası ceza hukuku Noun, Law
uluslararası kabul gören para
uluslararası teamül hukuku Noun, Law
milletlerarası tarih çizgisi, 180° boylamı izleyen kuramsal çizgi (
Date Line ile ayni anlama gelir.)
uluslararası borçluluk dengesi
devletlerarası hukuka göre haksızlık
uluslararası iş bölümü Noun, Economics
uluslararası iş bölümü Noun, Economics
uluslararası şoför ehliyeti
uluslararası iktisat
uluslararası ekonomi
uluslararası sergi
uluslararası aile cüzdanı Noun, Family Law
uluslararası aile cüzdanı Noun, Family Law
uluslararası sevkıyat
uluslararası sevkıyat
uluslararası tarımsal kalkınma fonu Proper Name, Organizations
Milletlerarası Jeofizik Yılı, 1.7.1957'den 31.12.1958'e kadar süren yoğun jeofizik araştırma ve buluşlarla dolu 18 aylık dönem.
uluslararası sözleşme
uluslararası yatırım bankası Noun
ülke sınırları dışında yapılan yolculuk
uluslararası hakemlik yetkisi
uluslararası yargı yetkisi Noun, International Law
uluslararası Klein mavisi Adjective
uluslararası çalışma örgütü
Milletlerarası İşçi Örgütü: dünyada çalışma koşullarını düzeltmek amaciyle Birleşmiş Milletlerce kurulmuş bir örgüt.
milletlerarası hukuk.
uluslararası hukuk Noun, Law
devletler hukuku Noun, Law
devletlerarası hukukta uzmanlaşmış avukat
uluslararası hukuk kişiliği Noun, International Law
Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan dava
uluslararası kredi
uluslararası piyasa
uluslararası pazar
uluslararası göç Noun, International Law
uluslararası göç hukuku Noun, Law
Milletlerarası Para Fonu.
milletlerarası Mors alfabesi.
mile ile ayni anlama gelir. milletlerarası deniz/hava mili, 1852 metrelik (6076.1155 ayak) uzunluk ölçüsü.
uluslararası yükümlülük Noun, International Law
uluslararası petrol şirketi Noun, Economics
enternasyonal turuncu Adjective
uluslararası teşkilat Noun
Lahey Uluslararası Patent Bürosu Noun
devletlerarası barış antlaşması
Milletlerarası Fonetik Alfabe: 1886'da Fransada
International Phonetic Association tarafından
bütün dillerdeki sesleri temsil etmek amaciyle kurulan işaretler dizgesi.
standard akort sesi, müzik aletlerinin akort edildiği ses, 440 Hz.
uluslararası polis kuvveti
bir ülkenin uluslararası itibarı
devletlerarası hususi hukuk
uluslararası koruma Noun, International Law
uluslararası kamuoyu Noun, Politics-Intl. Relations
milletlerarası ilişkiler, siyasal bilgilerin milletlerarası ilişkileri inceleyen dalı.
uluslararası yankılar Noun, Politics-Intl. Relations
uluslararası posta cevap kuponu
uluslararası posta kuponu
uluslararası rezervler Noun
devletlerarası sorumluluk
uluslararası sorumluluk Noun, International Law
uluslararası karayolu taşımacılığı
uluslararası trafik kuralları Noun
Milletlerarası Bilimsel Sözlük.
uluslararası kıymetli kâğıtlar Noun
uluslararası irtifak hakları Noun
uluslarası irtibat hakları Noun
uluslararası standart
uluslararası standart kitap numarası
Uluslararası Standardizasyon Örgütü
memleket dışında muamele gören hisse senetleri Noun
ülke dışında muamele gören hisse senet dileri Noun
uluslararası boğaz Noun, International Law
(a) milletlerarası mimari tarzı: 1920-1930 yıllarında geliştirilmiş mimarî üslûbu, beyaz yüzey, geniş
camlar, çelik ve betondan ibaret modern mimari, (b) 14-15'inci yy. Gotik resim üslûbu (doğal ayrıntılara ve kompleks perspektive önem verir).
milletlerarası otomatik arama
uluslararası destek Noun, Politics-Intl. Relations
uluslararası telgraf
uluslararası elt
uluslararası terörizm, uluslararası terör Noun, Criminal Law
uluslararası terör Noun, Politics-Intl. Relations
yabancı turistlerin bir ülkeyi ziyareti sırasında harcadıkları toplam para
uluslararası ticaret Noun, Economics
uluslararası ticaret blokları Noun
Uluslararası Ticaret Konferansı
uluslararası ticaret fuarı
uluslararası ticaret hukuku Noun, Law
uluslararası ticari marka
Uluslararası Ticaret Teşkilatı
Uluslararası Sendikacılık
uluslararası ticaret fuarı
uluslararası ticaret firması
uluslararası transit
uluslararası transit yolculuk müsaadesi Noun
uluslararası antlaşmalar Noun, Law
milletlerarası antlaşma Noun, Law
(US) ABD'de ve Kanada'da üyeleri olan sendika
uluslararası birlik
Uluslararası Yerel Makamlar Birliği
milletlerarası birim, belirli standard etki yaratan vitamin vb.'ni esas alan biyolojik ölçü.
uluslararası teamül
uluslararası sular Noun
yasal olmayan vergiler Noun
yürürlükteki uluslararası (devletlerarası) hukuk
yürürlükteki uluslarası hukuk
yürürlükteki devletlerarası hukuk
uluslararası kalkınma ajansı
ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde Adverb
dört ABD bankasıyla dört Avrupa bankasından oluşan Londra'da 1969'da kurulan banka konsorsiyumu
uluslararası ödemeler bankası Noun
uluslararası etkisi olmak Verb
uluslararası ünü olmak Verb
zorla uluslararası politikaya itilmek Verb
uluslararası standartlara uymak Verb
Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi
uluslararası önemde olay
birçok devlet arasında yürürlükte bulunan devletler hukuku kuralları Noun
uluslararası standartta olan altın
uluslararası durumun ciddiyeti
uluslararası işlerde uyum
uluslararası şöhreti olmak Verb
uluslararası kilit noktalarda yerleşmiş yöneticiler Noun
ulusal ve uluslararası mevzuat Noun, Law
yeni uluslararası ekonomik düzen
yeni uluslararası ekonomik düzen
uluslararası çapta
milletlerarası alanda Adverb
uluslararası alanda Adverb
uluslararası platformda Adverb
uluslararası arenada Adverb
uluslararası alanda Adverb
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler Noun, Education-Training
devletlerarası hukuk ilkeleri Noun
uluslararası hususi hukuk
devletler hususi hukuku
milletlerarası özel hukuk Noun, Law
devletler özel hukuku, uluslararası özel hukuk Noun, Law
devletler umumi hukuku
devletler genel hukuku, uluslararası kamu hukuku Noun, Law
bölgesel uluslararası hukuk Noun, International Law
devletler hukuku konusu
uluslararası durumu gözden geçirmek Verb
uluslararası durumu değerlendirmek Verb
uluslararası işaretler kodu
devletler hukuku (istisnasız bütün devletlere uygulanan uluslararası hukuk kuralları Noun
uluslararası hukuk ihlali
uluslararası hukuk ihlali