leave someone alone

  1. Verb huzur vermek
  2. Verb birini yalnız bırakmak
  3. Verb birini rahat bırakmak
  4. Verb birini kendi haline bırakmak
  5. Verb birinin peşini bırakmak
  6. Verb birinin yakasını bırakmak
  7. Verb birinin yakasından düşmek
  8. Verb birini rahatsız etmemek
peşini bırakmamak