loan

 1. ödünç (verme/alma), borçlanma, ikraz, istikraz, borç para, faizle/ödünç verilen/alınan para.
  He asked
  his brother for a loan: Kardeşinden borç para istedi.
  have the loan of something = have something on loan (from someone): ödünç almak.
  May I have the loan of your bike: Bisikletini ödünç/ariyet alabilir miyim? (Bu anlamda daha çok
  borrow kullanılır).
 2. ödünç verilen/alınan şey, emanet.
  Life's not our own, it is but a loan to be repaid. I have the book
  out on loan from the library. The book is a loan not a gift.
 3. eğreti verme/alma, iare.
  the loan of a book.
 4. geçici görev.
  My assistant is on loan to another department at the moment.
 5. (bkz: loanword ).
 6. borç/ödünç vermek, ikraz etmek, faizle para vermek.
 7. Noun (bkz: lane ).
 8. Noun inek sağma yeri.
  loaning ile ayni anlama gelir.
kredi kullandırımı Noun, Banking
kredi kullandırım tutarı Noun, Banking
kullandırım tutarı Noun, Banking
kredi kullandırım tarihi Noun, Banking
kullandırım tarihi Noun, Banking
kullandırım bildirimi Noun, Banking
kredi kullandırım bildirimi Noun, Banking
kullandırım süresi Noun, Banking
kredi kullandırım süresi Noun, Banking
kredi kullandırım amacı Noun, Banking
kullandırım amacı Noun, Banking
kredi kullandırım talebi Noun, Banking
kullandırım talebi Noun, Banking
otomobil kredisi Noun, Banking
paralel kredi
batık kredi Noun, Banking
iki taraflı kredi
koprü kredisi
yapı kredisi
(US) devlet tahvili
ayni teminat karşılığı verilen borç
emtia karşılığı kredi
emtia kredisi
yapı kredisi
bireysel kredi Noun, Banking
tüketim kredisi
kredi almak Verb
konversiyon kredisi
(Br) belediye tahvili
şirket istikrazı
(Br) şirket istikrazı
mahsullü finansman kredisi
(borsa , US) komisyoncu avansı
günlük borç
(Br) borsa simsarına günlük verilen borç
ödenemeyen borç
batık kredi
kalkınma istikrazı
dolar borcu
yerli kredi
memleket içinden sağlanan kredi
öz sermaye kredisi
(US) kanuni haddin üzerinde banka kredisi
teminatsız şahsi kredi
kısa vadeli kredi
sabit kredi
sabit değerli kredi
cebri istikraz
hesaptan mevcudun üzerinde para çekildiğinde yükseltilmesi zorunlu olan kredi
yabancı kredi
faizsiz kredi
dondurulmuş kredi
devlet tahvili
konsolidasyon istikrazı
(Br) geri ödenme riski çok az olan birinci sınıf devlet menkul değerleri Noun
devlet tahvilleri Noun
ivazsız kredi
konut kredisi Noun, Banking
konut kredisi
itfa borcu
endeksli kredi
memleket içi kredi
şirket içi kredi
faiz getiren kredi
ara kredisi
ara kredi
iç kredi
uzun veya orta vadeli krediyle depo finansmanı
yatırım kredisi
toprak istikrazı
azami miktarı belirlenmiş kredi
(US) azami miktarı belirlenmiş kredi
nakit kredi
(US) canlı hayvan finansman kredisi
yerel idare kredisi
(Br) yerel idare kredisi
lombard kredisi (menkul kıymet veya emtia rehni karşılığı kredi
uzun vadeli borç
uzun vadeli kredi
rehin kurtarma kredisi
ikramiyeli istikraz
deniz ödüncü
modernleştirme kredisi
moratoryum borcu
(US , simsar) günlük borç
ipotekli kredi
ipotek zararı
belediye tahvili
belediye istikrazı
faizsiz kredi
alacak hesabı karşılığında banka ya da finansman şirketi tarafından verilmiş borç
faizi en az doksan gün ödenmemiş krediler
belli bir amaç için verilmeyen kredi
belirli bir amaç için verilmeyen kredi
geri ödenmemiş kredi
yirmi dört saat içinde geri ödenmesi gereken borç
dış kredi
dış borç
sürekli kredi
bireysel kredi Noun, Banking
şahsi borç
poliçe karşılığı kredi
her an geri istenebilir borç
vade tayin olunmayıp
öncelikli tahvil
ikramiyeli istikraz
esas kredi
özel kredi
mal kredisi
üretken kredi
kote edilmiş tahvil
geri ödenebilir kredi
amorti edilebilir kredi
amortisman kredisi
emekli kredisi
teminatlı kredi
menkul kıymetler teminatı karşılığında alınan kredi
lombard kredisi
rehin karşılığı verilen kısa vadeli ticari kredi
kısa vadeli emtia kredisi
kısa vadeli istikraz
küçük kredi
küçük kredi
kişisel nakit kredi
yumuşak borç
çoğunlukla dış (yabancı) yardım olarak verilen çok düşük faiz oranlı borç
spot kredi
menkul değer istikrazı
borsa simsarına verilen kısa vadeli borç
geçici kredi
(US) teminatsız istikraz
(US) borsa simsarına verilen kısa vadeli borç
ikinci dereceden teminatlı kredi
kısa vadeli kredi
orta vadeli kredi
belli bir amaç için verilen kredi
bir amaca bağlı istikraz
şartlı borç
bir ülkeden bir ötekisine
bağlı kredi
vadeli kredi
intikal kredisi
karşılıksız ikraz
depo envanteri üzerinden verilen kredi
mali güçlükteki bir kişi ya da örgüte bunu atlatması için bir plan dahilinde verilen kredi
ikraz hesabı
kredi hesabı
borç komisyoncusu
borç anlaşması
karz sözleşmesi
kredi talebi
borç isteme
kredi teminatı
kredi bankası Noun
kredi komisyoncusu
tahvil karşılığı sağlanan borç sermaye
borç alınmış sermaye
yabancı kaynak
kredi muamele harcı
ödünç klozu
borç tahsilatı
borç taahhütleri Noun
borcun hisse senetlerine dönüştürülmesi
kredi alan
borç talebi
(kitaplık) kitapların alındığı verildiği tezgâh
kredi yasağı
kredi muamele harcı
kredi finansmanı
borç verme işlevi
(bankacılık) borç verme işlevi
borçlanılmış sermaye
ikraz fonu
kredi alan
istikraz sahibi
kredi sigortası Noun
kredi faizi
borç alma piyasası
kredi teklifi
kredi bürosu Noun
rehinci
kredi paketi
borç acyosu Noun
kredi kısıtlamaları Noun
borç servisi
tefecilik
istikraz şirketi
kredi verme kurumu
bir şirketin aktifindeki varlıkları teminat göstermeden aldığı nakit borç
istikraza talep olan kişi
borç verme sistemi