now that …

  1. Noun madem ki …
mademki, öyle ise.