perpetuate evidence

  1. Verb, Law delillerin tespiti müzakerelerine girişmek için takrir vermek