put into motion

  1. Verb harekete getirmek
  2. harekete geçirme
yaptırımlar önlemlerini uygulamaya koymak Verb