remain free to determine one's own foreign policy

  1. Verb kendi dış siyasetini saptamada serbest kalmak