sue

  1. Verb dava açmak, dava etmek.
    sue someone for damages: birinin aleyhine zarar ve ziyan davası açmak.
  2. Verb istemek, talep/niyaz etmek.
    sue for peace: barış istemek.
  3. Verb bir kadına kur yapmak.
kendi adına dava açmak Verb
dava edebilme ehliyeti
dava ehliyeti Noun, Law
(US) dava edebilme ehliyeti
dava edebilme yeterliliği
dava açma ehliyeti Noun, Law
dava açmama sözleşmesi
karşı dava açmak Verb
dava açmaya yetkili
dava açmaktan vazgeçme
dava açmaya ehliyeti olmama
dava açma ehliyeti olmamak Verb
dava etme ehliyeti
dava hakkı
dava açma hakkı Noun, Law
davaya taraf olma ehliyeti Noun, Law
zarar ziyan davası açmak Verb
birine zarar ziyan tazminat davası açmak Verb
dava ve say klozu (nakliyat sigorta poliçesinde bir kaza vukuunda sigortalı , geminin ve yükün hasarını
önlemek ya da en aza indirmek için makul olan
borç için dava açmak Verb
haciz talep etmek Verb
boşanma davası açmak Verb
iflas masasından taleplerini bildirmek Verb
ihtiyati tedbir için mahkemeye başvurmak Verb
sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi üzerine dava açmak Verb
sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği için dava etmek Verb
başkasının malını zapt ederek emniyeti suiistimalden davası ikame etmek Verb
tazminat davası açmak Verb, Law
boşanma davası açmak Verb
tahliye davası açmak Verb
tahliye davası açmak Verb
bir patentin ihlali için dava açmak Verb
nafaka davası açmak Verb
birinden merhamet dilenmek Verb
ödeme davası açmak Verb
(Br) tahliye davası açmak Verb
mesleki ihmalkârlık yüzünden dava açmak Verb
bir şeyin yerine getirilmesi için dava açmak Verb
haksız fiil davası açmak Verb
haksız fiil yüzünden tazminat davası açmak Verb
adli muzaheret davası açmak Verb
mahkemede dava açmak Verb
ticari unvanı altında dava açmak Verb
firma adına dava açmak Verb
bir anomim şirket namına dava açmak Verb
senet için dava etmek Verb
senet üzerinde hak talep etmek Verb
bir sözleşmeye dayanarak dava açmak Verb
bir alım satım akdi gereği teslim olunan şeylerin bedelinin davalı tarafından ödenmediği gibi teslim
olunan şeylerin davacıya iade olunmaması nedeniyl
bir sözleşmeye dayanarak dava açmak Verb
bir borcun ödenmesi için dava açmak Verb
birine dava açmak Verb
aleyhinde dava açmak Verb
birine dava açmak Verb
medeni hukuk davası açmak Verb
ferdi hakların ihlali için dava açmak Verb
birine telif hakkını ihlal ettiği için dava açmak Verb
patent ihlali davası açmak Verb
patent ihlali davası açmak Verb
birine karşı patent ihlali davası açmak Verb
birine hakaret davası açmak Verb
düşmana barış için yalvarmak Verb
kanun çerçevesi içinde dava açmak Verb
bir kanun çerçevesi içinde dava açmak Verb
(US) adli yardım davası açmak Verb
adli yardım dilekçesi vermek Verb
dava açma ve davaya ehil olma yetkisi
avukat vekâletnamesi