1. Fiil dava açmak, dava etmek.
    sue someone for damages: birinin aleyhine zarar ve ziyan davası açmak.
  2. Fiil istemek, talep/niyaz etmek.
    sue for peace: barış istemek.
  3. Fiil bir kadına kur yapmak.
kendi adına dava açmak Fiil
dava edebilme ehliyeti
dava ehliyeti İsim, Hukuk
(US) dava edebilme ehliyeti
dava edebilme yeterliliği
dava açma ehliyeti İsim, Hukuk
dava açmama sözleşmesi
karşı dava açmak Fiil
dava açmaya yetkili
dava açmaktan vazgeçme
dava açmaya ehliyeti olmama
dava açma ehliyeti olmamak Fiil
dava etme ehliyeti
dava hakkı
dava açma hakkı İsim, Hukuk
davaya taraf olma ehliyeti İsim, Hukuk
zarar ziyan davası açmak Fiil
birine zarar ziyan tazminat davası açmak Fiil
dava ve say klozu (nakliyat sigorta poliçesinde bir kaza vukuunda sigortalı , geminin ve yükün hasarını
önlemek ya da en aza indirmek için makul olan
borç için dava açmak Fiil
haciz talep etmek Fiil
boşanma davası açmak Fiil
iflas masasından taleplerini bildirmek Fiil
ihtiyati tedbir için mahkemeye başvurmak Fiil
sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi üzerine dava açmak Fiil
sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği için dava etmek Fiil
başkasının malını zapt ederek emniyeti suiistimalden davası ikame etmek Fiil
tazminat davası açmak Fiil, Hukuk
boşanma davası açmak Fiil
tahliye davası açmak Fiil
tahliye davası açmak Fiil
bir patentin ihlali için dava açmak Fiil
nafaka davası açmak Fiil
birinden merhamet dilenmek Fiil
ödeme davası açmak Fiil
(Br) tahliye davası açmak Fiil
mesleki ihmalkârlık yüzünden dava açmak Fiil
bir şeyin yerine getirilmesi için dava açmak Fiil
haksız fiil davası açmak Fiil
haksız fiil yüzünden tazminat davası açmak Fiil
adli muzaheret davası açmak Fiil
mahkemede dava açmak Fiil
ticari unvanı altında dava açmak Fiil
firma adına dava açmak Fiil
bir anomim şirket namına dava açmak Fiil
senet için dava etmek Fiil
senet üzerinde hak talep etmek Fiil
bir sözleşmeye dayanarak dava açmak Fiil
bir alım satım akdi gereği teslim olunan şeylerin bedelinin davalı tarafından ödenmediği gibi teslim
olunan şeylerin davacıya iade olunmaması nedeniyl
bir sözleşmeye dayanarak dava açmak Fiil
bir borcun ödenmesi için dava açmak Fiil
birine dava açmak Fiil
aleyhinde dava açmak Fiil
birine dava açmak Fiil
medeni hukuk davası açmak Fiil
ferdi hakların ihlali için dava açmak Fiil
birine telif hakkını ihlal ettiği için dava açmak Fiil
patent ihlali davası açmak Fiil
patent ihlali davası açmak Fiil
birine karşı patent ihlali davası açmak Fiil
birine hakaret davası açmak Fiil
düşmana barış için yalvarmak Fiil
kanun çerçevesi içinde dava açmak Fiil
bir kanun çerçevesi içinde dava açmak Fiil
(US) adli yardım davası açmak Fiil
adli yardım dilekçesi vermek Fiil
dava açma ve davaya ehil olma yetkisi
avukat vekâletnamesi