take off to prison

  1. Verb hapishaneye götürmek
  2. Verb hapishaneye sevketmek