to be left entirely alone (through one's own fault

  1. Verb düdük gibi kalmak