void

 1. counter ile ayni anlama gelir. ara, boşluk: tipografide harfi oluşturan kabarık kısmın gerisinde
  mürekkeplenmeyen çukur yüzey.
 2. Adjective (yasa, belge, vb.) geçersiz, hükümsüz, yürürlükte olmayan, mülga.
  A contract made by a person under legal age is void.
 3. Adjective etkisiz, yaraysız, faydasız, boş, beyhude.
 4. Adjective
  void of: …'den yoksun/mahrum, … .sız.
  a life void of meaning: anlamsız bir hayat.
  His
  words were void of sense: Sözleri manasızdı.
 5. Adjective (içi) boş.
 6. Adjective (makam, görev, vb.) açık, münhal.
 7. Noun boşluk, vakum.
 8. Noun açıklık.
 9. Noun boş yer.
 10. Noun
  counter ile ayni anlama gelir. ara, boşluk.
 11. Transitive Verb geçersiz/hükümsüz kılmak, iptal etmek.
  to void a check.
 12. Transitive Verb boşaltmak, çıkarmak.
  to void excrement.
 13. Transitive Verb .
  void of: tahliye etmek, boşalt(tır)mak.
  to void a chamber of occupants.
 14. Transitive Verb (bkz: vacate ).
 15. Transitive Verb (a) (bkz: avoid ), (b) (bkz: dismiss ), (bkz: expel ).
hükümsüzlüğü açıklanan karar
batıl olmak Verb
yok hükmünde olmak Verb
geçersizleşmek Verb
geçerliğini yitirmek Verb
yanmak Verb
sözleşmeyi geçersiz saymak Verb
bir seçimi geçersiz saymak Verb
bir seçimi iptal etmek Verb
seçimi geçersiz saymak Verb
iptal etmek Verb
batıl olduğunu ilan etmek Verb
bir şeyi geçersiz yapmak Verb
geçersiz saymak Verb
bir şeyin hükümsüz olduğunu ilan etmek Verb
bir şeyin geçersiz olduğunu ilan etmek Verb
geçersiz olmak Verb
boşluğu doldurmak Verb
boş bırakmak Verb
bir maddeyi geçersiz kılmak Verb
bir maddeyi geçersiz yapmak Verb
iptal etmek Verb
geçersiz kılmak Verb
tamamen geçersiz, hükümsüz, değersiz, itibarsız.
The court ruled that the claim was null and void.
hükümsüz Adjective, Law
kesin hükümsüz Adjective, Civil Law
hükümsüzlüğü açıklanan tüzük, hükümsüz olduğu bildirilen tüzük
hükümsüzlüğü açıklanan tüzük
iptal etmek Verb
ceza ödeyerek satışı iptal etmek Verb
geçersiz kılmak Verb
batıl kılmak Verb
iptal etmek Verb
ruhsat geçersiz sayılır
bu yasa geçersizdir
ta başlangıcından itibaren hükümsüz olma
batıl akit
batıl anlaşma
gayri nizami yapılan bir seçimi iptal etmek Verb
gayrinizami yapılan bir seçimi iptal etmek Verb
hükümsüz sözleşme
geçersiz sözleşme
hükümsüz mukavele
kısmen geçersiz
geçersiz hüküm kmü
hükümsüz karar
batıl karar
geçersiz hüküm Noun
batıl evlilik
batıl evlenme
geçerliğini yitirmiş ödeme emri
sağduyusuz
akıldan yoksun
haciz konulabilecek eşya olmaması
geçersiz muamele
boş duran gayri menkul
boş duran gayrimenkul
boş mekân
geçersiz işlem
geçersiz muamele
boş oy kâğıdı
boş oy pusulası
daha baştan batıl olmak Verb
ilgi çekici bir yanı olmamak Verb
önemsiz olmak Verb
başlangıçtan geçersiz olmak Verb
kanunen geçersiz olmak Verb
tamamıyla korkusuz olmak Verb