warranty

  1. Noun garanti, güvence, teminat.
  2. Noun, Law kefalet(name).
  3. Noun yetki, salâhiyet, hak.
garanti bitiş tarihi Noun, Quality
garanti başlangıç tarihi Noun, Quality
yapılan beyanların doğru olduğu teminatı
ayıp davası Noun
(sigorta kanunu) yapılan beyanların doğruluğunun teminatı
deniz sigorta poliçesinde geminin seyrini Surinam'a kadar Atlantik kıyıları ile sınırlayan madde
tekeffül borcunun ihlali
kefaleti yerine getirmemek Verb
garanti belgesi Noun, Commerce
garanti klozu
ek teminat
süren garanti
garanti sözleşmesi
devredilen kişinin o gayri menkul üzerinde fasılasız tasarruf hakkı olduğunu devredenin taahhüt ettiği sözleşme
kefalet sözleşmesi
(US) sözleşmede açıkça belirtilen hükümler Noun
açık teminat
sarih teminat
teminatın kapsamı
(US) sözleşmede açıkça belirtilmemiş olmakla beraber her iki tarafça açıkça kabul edilebilen ve kendileri
açısından bağlayıcı görülen hükümler
(US) zımni garanti
zımni garanti
sigortacılık kanunu
ortak garanti
ortak kefalet
üretici garantisi
bir kefaleti inkâr etmek Verb
garanti süresi Noun, Commerce
teminat süresi
şahsi garanti
ürün garantisi
kalite teminatı
teminatın ihlâli yüzünden iptal
(US) teminatın ihlali yüzünden iptal
garanti altında
birini kefil olmaya çağırmak Verb
ayıba karşı tekeffül Noun, Law
kusurlara karşı garanti
ayıplara karşı garanti
garanti belgesi Noun, Commerce
garanti talebi
garanti klozu
garanti şartı
kefalet şartı
teminat gideri
(mallarda) ayıplara karşı garanti
sözleşmeyle teminat altına alınmış garanti
(US) üretim firmasının garantisi
sahihlik konusunda teminat
(US) malların ayıbına karşı teminat
malların ayıbına karşı teminat
kira sözleşmelerine konulan bir şart ile gemi seferinin kanuni olduğu ve yerine getirileceği taahhüt edilir
(Br) ortalama kalite garantisi
kalite garantisi
mücadelesiz tasarruf veya intifa hakkı
(sigortacılık) denize elverişlilik teminatı
garanti süresi Noun, Commerce
teminat garantisi
garanti sorumluluğu
garanti şartları Noun
(otomobil bayii) tamirat garantisi
garanti işi
denize elverişlilik teminatı
herhangi bir sebepten ötürü gerekli yetkisi yoksa
bir acente kendisine yetki veren kişi adına ve onun için üçüncü bir şahısla sözleşme yaptığında
üçüncü şahıs tarafından vekâlete yetkili olmadığı gerekçesiyle aleyhinde dava açılabilir
zımni olarak bunu yapmaya yetkili olduğunu ifade etmektedir
bir sözleşmenin önemi olmayan yükümlülüklerini yerine getirmeme