without ceremony

  1. teklifsiz
  2. formalitesiz
  3. merasimsiz