what if ...?

  1. Ya ... ise?
  2. Peki ya ... ise?
  3. Peki ya ... ise ne olacak?
ya … ise/olursa?
what if everyone who was invited comes? Ya davet edilenlerin hepsi gelirse?
ya … ise/olursa? farzedelim ki.
What if it rains? Ya yağmur yağarsa?