1. İsim değerlendirme
  2. İsim keşif, takdir (etme), değerlendirme.
  3. İsim (vergiye tâbi mülk vb. için) matrah, takdir edilen kıymet/bedel.
ikmalen tarhiyat
ek vergi salınması
bir vergi tahakkukuna itiraz etmek Fiil
takdir edilen vergiye itiraz etme
vergi tahakkuk una itiraz etmek Fiil
bir vergi tahakkukuna itiraz etmek Fiil
vergi tahakkukuna itiraz etmek Fiil
karı kocanın mallarının vergilendirilmesi amacıyla ayrı ayrı kıymet takdir edilmesi için başvurmak Fiil
keyfi değerlendirme
resen tarhiyat
vergilendirme dairesi
değerlendirmede esas alınan faktörler veya maddeler
vergi tahakkuk heyeti
vergi tahakkuk kurulu
takdir edilen kıymeti hesaplamak Fiil
sermaye kazançları vergisi
vergi tahakkukunda indirim talep etmek Fiil
bir talebin değerlendirilmesi
talebin değerlendirilmesi
vergi indirim talebi
karı kocanın mallarının ayrı ayrı vergilendirilmesi için vergi takdiri talebinde bulunmak Fiil
(US) şirket vergi matrahı
şirket vergi matrahı
uygunluk değerlendirmesi
hasar tespiti İsim
hasar kıymetlendirmesi İsim, Askerlik
vergi matrahının tahakkuk tarihi
kasa açığını hesaplama
Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Ar-Ge İzleme ve Değerlendirme Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
vergi için iki misli değer biçme
çevresel etki değerlendirmesi
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) İsim, Çevre ve Ekoloji
belli bir bölgede vergi yükünün daha adil dağıtılmasını sağlamak için eski ve yeni gayri menkullerin
yeniden değerlendirmeye tabi tutulması
yüksek vergi tahakkuk ettirme
adaletli ve hakkaniyetli takdir
adil ve uygun kanuni kıymet takdiri
fonksiyonel maliyet hesabı
gelir vergisi tarhiyatı
takdir edilen kıymeti artırmak Fiil
vergi matrahı tespiti
(gelir vergisi) vergilerde düşme tehlikesi olasılığı
gelir vergisi tarh etmek Fiil
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi İsim
belediyenin tayin ettiği vergi matrahı
hasar tespiti
onarım vergisi
piyasa değerlendirmesi
değerlendirme usulü
değerlendirme usulleri İsim
net değer biçme
vergi tadili bildirisi
tahakkuk bildirisi
vergi bildirisi
ortaklığın vergi matrahı
bir ortaklığın vergi matrahı
tarhiyat dönemi
vergi matrahı dönemi
tarhiyat hazırlamak Fiil
(vergi) tahakkuk usulü
vergi amacıyla yapılan servet değerlendirmesi
emlak vergisi takdiri
nisbi olarak vergi matrahının tesbiti
bir oran üzerine değer biçme
nisbi olarak vergi matrahının tespiti
takdir edilen vergiyi yükseltmek Fiil
vergi oranı
mali itibarın değerlendirilmesi
vergi oranının takdiri
vergi yükünü indirme
indirilmiş vergi
yeniden kıymet takdiri yaptırmak Fiil
kıymet takdirini yeniden gözden geçirmek Fiil
tahakkuk vergisinin yeniden tetkiki İsim
riziko değerlendirmesi
riziko tespiti
tespiti
risk değerlendirmesi İsim
vergi tahakkuk kuralları İsim
değerlendirme cetveli
kendi kendine vergi takdiri
bazı ülkelerde uygulanan ve kendi vergi borcunun hesaplandığı belgenin yükümlüler tarafından hazırlandığı sistem
tefrik edilen vergi
şerefiye
özel tarhiyat
hisse senedi ek ödemesi
(US) hisse senedi ek ödemesi
sonradan tahakkuk ettirilen vergi
vergi tahakkuku
vergi tarhı İsim, Medeni Hukuk
kişinin vergilendirilecek varlığının değerini kendi takdir etmesi
eksik tahakkuk
sendika özel aidatı
sendika aidatı
değer tahakkuku
değer tespiti
tahakkuk yılı
ölçme ve değerlendirme İsim
tarhiyat bölgesi
esas matrah
değerlendirme kurulu İsim
değerlendirme merkezi İsim, İnsan Kaynakları
vergi takdir komisyonu
değerlendirme kurulu
vergi takdir komisyonu kararı
vergi anlaşması
takdir ücreti
vergi matrahı gideri
vergi bölgesi (vergiye tabi gayrimenkullerin kıymetinin takdir edildiği bölge
(belediye hizmetleri dolayısıyla) gayrimenkullerin değerinde meydana gelen artışın takdiri
vergi fonu
vergi taksitlendirilmesi
karşılıklı sigorta
karşılıklı hayat sigortası İsim
karşılıklı hayat sigortası İsim
vergi listesi
tarhiyat mekanizması
değer biçme yöntemi (bir reklam ödeneğini son bütçe döneminde satılmış olan parça başına belirli bir değere dayandırma yöntemi
vergi ihbarı
vergi ihbarnamesi
bir bilançonun değerlendirilmesi
bir binanın değerlendirilmesi
bir binanın vergilendirilmek üzere değerlendirilmesi
bir talebin değerlendirilmesi
harç tahakkuku
para cezasının miktarının tespiti
bir ödemenin vergilendirilmesi İsim
risk dağıtım değerlendirilmesi
masrafların tespiti
hasar tespiti
tazminat takdiri
gümrük resmi tespiti
gider tahakkuku
gelir vergisi tarhiyatı
gelir vergisi tahakkuku
(Br) gayrimenkulün vergilendirmek üzere kıymet takdiri
öğrenme sonuçlarının değerlendirilmesi (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
(US) personel değerlendirilmesi
personel değerlendirilmesi
kârlılık tespiti
vergilendirilecek emlakın değer tespiti (Br)
risk dağıtım değerlendirilmesi
vergi salma
değer tespiti
tahakkuk memuru
banka hisse senetleri üzerinden vergi tarhiyatı
banka hisse senetleri üzerinden vergi tahakkuku
vergilendirilecek emlakın değer tespiti (Br)
vergilendirme dönemi
vergi matrahı dönemi
tahakkuk planı
vergilendirme ilkeleri İsim
vergilendirme prosedürü
mülkün takdir edilen değerinin tam veya gerçek mülk değerine oranı
tam değer
son bilinen mal sahibinin adı ve adresi de genelde yazılır
sahibinin adı ve adresini
söz konusu gayrimenkul olduğunda
eşyanın tarifini ve biçilmiş değerini içeren resmi listeyi ifade eder
her bir mülk parselinin kanuni tarifi ile takdir edilmiş değerini içeren resmi listeyi ifade eder
vergi listesi
menkul eşya ise
söz konusu
vergilendirme sistemi
değerlendirme çalışması
uygunluk değerlendirme ve belgelendirme kuruluşları İsim
zarar tespit komisyonu İsim, Kurum İsimleri
hasar tespit raporu İsim
çevresel etki değerlendirme raporu İsim, Çevre ve Ekoloji
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) İsim, Çevre ve Ekoloji
çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları İsim
ÇED raporu İsim, Çevre ve Ekoloji
vergilerin eşit tahakkuk ettirilmesi
birine gelir vergisi tahakkuk ettirmek Fiil
bir binaya konan vergiyi indirmek Fiil
bir binaya konan vergiyi indirmek Fiil
risk değerlendirme sistemleri İsim
vergi takdir komisyonu
(Br) US vergi tahakkuk fişi
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Analiz, Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi
Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi