assessment

  1. Noun değerlendirme
  2. Noun keşif, takdir (etme), değerlendirme.
  3. Noun (vergiye tâbi mülk vb. için) matrah, takdir edilen kıymet/bedel.
ikmalen tarhiyat
ek vergi salınması
bir vergi tahakkukuna itiraz etmek Verb
takdir edilen vergiye itiraz etme
vergi tahakkuk una itiraz etmek Verb
bir vergi tahakkukuna itiraz etmek Verb
vergi tahakkukuna itiraz etmek Verb
karı kocanın mallarının vergilendirilmesi amacıyla ayrı ayrı kıymet takdir edilmesi için başvurmak Verb
keyfi değerlendirme
resen tarhiyat
vergilendirme dairesi
değerlendirmede esas alınan faktörler veya maddeler
vergi tahakkuk heyeti
vergi tahakkuk kurulu
takdir edilen kıymeti hesaplamak Verb
sermaye kazançları vergisi
vergi tahakkukunda indirim talep etmek Verb
bir talebin değerlendirilmesi
talebin değerlendirilmesi
vergi indirim talebi
karı kocanın mallarının ayrı ayrı vergilendirilmesi için vergi takdiri talebinde bulunmak Verb
(US) şirket vergi matrahı
şirket vergi matrahı
uygunluk değerlendirmesi
hasar tespiti Noun
hasar kıymetlendirmesi Noun, Military
vergi matrahının tahakkuk tarihi
kasa açığını hesaplama
Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı Noun, Organizations
Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
Ar-Ge İzleme ve Değerlendirme Dairesi Noun, Organizations
Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı Noun, Organizations
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
vergi için iki misli değer biçme
çevresel etki değerlendirmesi
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Noun, Environment-Ecology
belli bir bölgede vergi yükünün daha adil dağıtılmasını sağlamak için eski ve yeni gayri menkullerin
yeniden değerlendirmeye tabi tutulması
yüksek vergi tahakkuk ettirme
adaletli ve hakkaniyetli takdir
adil ve uygun kanuni kıymet takdiri
fonksiyonel maliyet hesabı
gelir vergisi tarhiyatı
takdir edilen kıymeti artırmak Verb
vergi matrahı tespiti
(gelir vergisi) vergilerde düşme tehlikesi olasılığı
gelir vergisi tarh etmek Verb
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Noun
belediyenin tayin ettiği vergi matrahı
hasar tespiti
onarım vergisi
piyasa değerlendirmesi
değerlendirme usulü
değerlendirme usulleri Noun
net değer biçme
vergi tadili bildirisi
tahakkuk bildirisi
vergi bildirisi
ortaklığın vergi matrahı
bir ortaklığın vergi matrahı
tarhiyat dönemi
vergi matrahı dönemi
tarhiyat hazırlamak Verb
(vergi) tahakkuk usulü
vergi amacıyla yapılan servet değerlendirmesi
emlak vergisi takdiri
nisbi olarak vergi matrahının tesbiti
bir oran üzerine değer biçme
nisbi olarak vergi matrahının tespiti
takdir edilen vergiyi yükseltmek Verb
vergi oranı
mali itibarın değerlendirilmesi
vergi oranının takdiri
vergi yükünü indirme
indirilmiş vergi
yeniden kıymet takdiri yaptırmak Verb
kıymet takdirini yeniden gözden geçirmek Verb
tahakkuk vergisinin yeniden tetkiki Noun
riziko değerlendirmesi
riziko tespiti
tespiti
risk değerlendirmesi Noun
vergi tahakkuk kuralları Noun
değerlendirme cetveli
kendi kendine vergi takdiri
bazı ülkelerde uygulanan ve kendi vergi borcunun hesaplandığı belgenin yükümlüler tarafından hazırlandığı sistem
tefrik edilen vergi
şerefiye
özel tarhiyat
hisse senedi ek ödemesi
(US) hisse senedi ek ödemesi
sonradan tahakkuk ettirilen vergi
vergi tahakkuku
vergi tarhı Noun, Civil Law
kişinin vergilendirilecek varlığının değerini kendi takdir etmesi
eksik tahakkuk
sendika özel aidatı
sendika aidatı
değer tahakkuku
değer tespiti
tahakkuk yılı
ölçme ve değerlendirme Noun
tarhiyat bölgesi
esas matrah
değerlendirme kurulu Noun
değerlendirme merkezi Noun, Human Resources
vergi takdir komisyonu
değerlendirme kurulu
vergi takdir komisyonu kararı
vergi anlaşması
takdir ücreti
vergi matrahı gideri
vergi bölgesi (vergiye tabi gayrimenkullerin kıymetinin takdir edildiği bölge
(belediye hizmetleri dolayısıyla) gayrimenkullerin değerinde meydana gelen artışın takdiri
vergi fonu
vergi taksitlendirilmesi
karşılıklı sigorta
karşılıklı hayat sigortası Noun
karşılıklı hayat sigortası Noun
vergi listesi
tarhiyat mekanizması
değer biçme yöntemi (bir reklam ödeneğini son bütçe döneminde satılmış olan parça başına belirli bir değere dayandırma yöntemi
vergi ihbarı
vergi ihbarnamesi
bir bilançonun değerlendirilmesi
bir binanın değerlendirilmesi
bir binanın vergilendirilmek üzere değerlendirilmesi
bir talebin değerlendirilmesi
harç tahakkuku
para cezasının miktarının tespiti
bir ödemenin vergilendirilmesi Noun
risk dağıtım değerlendirilmesi
masrafların tespiti
hasar tespiti
tazminat takdiri
gümrük resmi tespiti
gider tahakkuku
gelir vergisi tarhiyatı
gelir vergisi tahakkuku
(Br) gayrimenkulün vergilendirmek üzere kıymet takdiri
öğrenme sonuçlarının değerlendirilmesi (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
(US) personel değerlendirilmesi
personel değerlendirilmesi
kârlılık tespiti
vergilendirilecek emlakın değer tespiti (Br)
risk dağıtım değerlendirilmesi
vergi salma
değer tespiti
tahakkuk memuru
banka hisse senetleri üzerinden vergi tarhiyatı
banka hisse senetleri üzerinden vergi tahakkuku
vergilendirilecek emlakın değer tespiti (Br)
vergilendirme dönemi
vergi matrahı dönemi
tahakkuk planı
vergilendirme ilkeleri Noun
vergilendirme prosedürü
mülkün takdir edilen değerinin tam veya gerçek mülk değerine oranı
tam değer
son bilinen mal sahibinin adı ve adresi de genelde yazılır
sahibinin adı ve adresini
söz konusu gayrimenkul olduğunda
eşyanın tarifini ve biçilmiş değerini içeren resmi listeyi ifade eder
her bir mülk parselinin kanuni tarifi ile takdir edilmiş değerini içeren resmi listeyi ifade eder
vergi listesi
menkul eşya ise
söz konusu
vergilendirme sistemi
değerlendirme çalışması
uygunluk değerlendirme ve belgelendirme kuruluşları Noun
zarar tespit komisyonu Noun, Organizations
hasar tespit raporu Noun
çevresel etki değerlendirme raporu Noun, Environment-Ecology
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Noun, Environment-Ecology
çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları Noun
ÇED raporu Noun, Environment-Ecology
vergilerin eşit tahakkuk ettirilmesi
birine gelir vergisi tahakkuk ettirmek Verb
bir binaya konan vergiyi indirmek Verb
bir binaya konan vergiyi indirmek Verb
risk değerlendirme sistemleri Noun
vergi takdir komisyonu
(Br) US vergi tahakkuk fişi
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Proper Name, Organizations
Analiz, Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü Noun, Organizations
Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi
Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi