1. Fiil yükle(n)mek, yükletmek, tahmil etmek.
 2. Fiil dol(dur)mak.
  to charge a furnace with ore. to charge a storage battery. charge your glasses and drink
  to my health. The soldiers charged their guns and prepared to fire.
 3. Fiil suçla(ndır)mak, itham etmek.
  to charge someone with a crime: birini bir cinayetle suçlamak.
  They
  charged him with theft.
 4. Fiil sorumlu/mes'ul tutmak.
 5. Fiil borçlu saymak, mükellef addetmek.
 6. Fiil emretmek.
 7. Fiil görevlendirmek, vazifelendirmek, iş/görev vermek.
  He charged me to look after his daughter.
 8. Fiil fiyat/ücret talep etmek.
  How much do you charge for mending shoes? That store charged $9 for these gloves.
 9. Fiil para istemek, ücret almak.
  to charge a commission: komisyon almak.
  How much do you charge for
  your eggs? Yumurtalarına kaç para istiyorsun?
 10. Fiil hesaba kaydetmek/geçirmek, masraf yazmak.
  charge all these purchases (up) to my account: Bu satın
  aldıklarımın bedelini hesabıma yaz.
 11. Fiil hücum etmek, hamle yapmak, saldırmak, üzerine atılmak.
  Suddenly the bull charged at us.
  to
  charge (down) on the enemy: düşmana hücum etmek.
 12. Fiil (havayı) gerginleştirmek.
  The air was charged with excitement.
 13. Fiil (köpek) emir verilince yere yatmak.
 14. İsim yük, hamule, bir defada doldurulan miktar.
  be a charge on someone: birine yük olmak.
 15. İsim barut hakkı, bir atışta kullanılan patlayıcı madde.
 16. İsim görev, vazife, memuriyet, hizmet.
  person in charge: görevli kimse.
 17. İsim bakım, nezaret, idare, sorum, mes'uliyet.
  take charge of: bakımını/idaresini/sorumluluğunu üzerine
  almak.
  child in charge of a nurse: hastabakıcının nezaretindeki çocuk.
 18. İsim emanet.
  give someone charge of/over: birine (bir şeyi) emanet etmek/bırakmak.
 19. İsim bir papaz idaresine verilen bölge/cemaat.
 20. İsim öğüt, nasihat.
 21. İsim suç, suçlama, itham.
  bring/lay a charge against someone: birisini suçlamak/itham etmek.
  on
  a charge of … : … suçu ile.
  The charge against her was to steal a watch from the store.
 22. İsim tavsiye, tenbih, (duruşma sonunda yargıcın jüriye verdiği) talimat.
 23. İsim gider, masraf, harç, ücret.
  list of charges: tarife.
  at a charge of … : … ücretle/masrafla.

  free of charge: parasız, bedava.
  charges forward: teslimde ödenir ücret.
  make a charge for sth.: bir şey için para/ücret almak.
  charge for admission: giriş ücreti, duhuliye.
  No charge for admission: Giriş bedavadır.
  overnight charge: gecelik ücret.
  capital charge: faiz.
  subject to charge: ücretli, ücrete tâbi.
 24. İsim fiyat.
  The charge for electricity increased this year. The hotel charge was very reasonable.
 25. İsim vergi, rüsum, harç.
 26. İsim borç.
 27. İsim saldırı, hücum, hamle.
 28. İsim, Askerlik2 hücum borusu/işareti.
 29. İsim
  electric charge ile ayni anlama gelir. elektrik yükü, yük, şarj.
 30. İsim arma işareti, alâmeti farika.
 31. İsim yükümleme, yükümlülük, mükellefiyet, külfet.
 32. İsim heyecan, zevk, zevkli/heyecanlı şey.
arazisini ipotek etmek Fiil
birşeyi birinin hesabına yazmak Fiil
teminat alacaklısı İsim, Hukuk
teminat borçlusu İsim, Hukuk
teminat veren İsim, Hukuk
bir şeyi birinin koruması altına vermek Fiil
masum olduğunu ileri sürmek Fiil
sorumlu müdür İsim, İşletme
sorumlu sıfatıyla KDV İsim, Muhasebe
çukur imlalı Sıfat, Askerlik
suçlamasını geri almak Fiil
belirli bir hesap dönemi için tahakkuk ettirilen
ancak söz konusu dönemin sonundan önce ödenmeyen meblağ
ilave suçlama
ilave harç
hakimin kararla ilgili olarak jüriye söylediği sözler İsim, Hukuk
yıl boyu sağlanan hizmete karşı verilen ücret
yıllık
ekspertiz ücreti
bilanço yapma masrafı
ana harç
copla saldırma
rıhtım ücreti
iptal masrafı
cezası ölüm olan bir suçla suçlama
toplu ipotek
birden çok gayrimenkul üzerine konulan ipotek
komisyon ücreti
her ergin kişi tarafından yılda bir kere ödenmesi gereken vergi İsim
kelle vergisi İsim
denkleştirici vergi
konsolosluk harcı
mahkemeye itaatsizlik ithamı
rüşvet ithamı
karşı taarruz
ithamname
iddianame
suçluluk isnadı
normalde alınan ücret
önceden ödenmiş giderler
teslim ücreti
tahrip hakkı
tahrip kalıbı
amortisman meblağı
dolaysız masraf
direkt harç
direk masraf
disiplin cezası İsim
iskonto harcı
hakimin kararla ilgili olarak jüriye söylediği sözler İsim, Hukuk
elektronik yük
(demiryolu) ardiye harcı
(taşımacılık) acil durumda zamlı taşıma tarifesi
teslimi şartlı olmayan gayri menkul teminat
ek vergi
(hayat sigortası) sigorta zammı
aşırı harç
patlama dolgusu
patlayıcı dolgu
munzam ücret
sabit harç
vergi gideri
sınırlı yükümlülük
alacaklının hakkının belirli varlıkla sınırlı olması durumu
dalgalı borçlar
götürü ücret
alacaklının hakkının tüm varlıkları için geçerli olması durumu
sınırsız yükümlülük (alacaklının hakkı şirketin tüm varlıkları için geçerlidir
sınırsız yükümlülük
malvarlığının bütünü üzerinde geçerli takyidat İsim, Hukuk
nakliye ücreti
şümullü iddia
kira bedeli
şoförün çarpışmadan sonra kaçmakla suçlanması
hastane masrafı
(restoran) kuver
soğutma ücret farkı
toplam harç
fatura edilmiş meblağ
arazi vergisi
(Br) emlak vergisi
parti kodamanı
darkafalı ancak nüfuzu olan şahsiyet
gecikme cezası İsim
gecikme zammı İsim
(telefon) değişmez maktu ücret
bakım masrafı
(US) kredi kartı
üyelik harcı
asgari posta pulu ücreti
ipotek yükü
cinayet suçlaması
eksi yük İsim, Kimya
gece tarifesi
ücretsiz
işgal harcı
toplu harç
müşterek masraf
partizan tarafların suçlaması
askıda bulunan dava
artı yük İsim, Kimya
reçete ücreti
faiz ödemelerinde ya da şirketin tasfiyesi halinde sermaye payı ödemelerinde
adi hisse senetlerine göre önceliği olan senet
tercihli hisse senetleri gibi
tercihli hisse senetleri gibi faiz ödenmesinde ya da şirketin tasfiyesi halinde sermaye payı ödemelerinde
adi hisse senetlerine göre önceliği olan sen
onarım ücreti
geri gönderme harcı
geri ödenebilen harç
(Br) gayri menkul mükellefiyeti
alıcının ödeyeceği posta ücreti
satış harcı
tarife üzerine alınan harç
servis ücreti
kaçakçılık davası İsim
(US) ilan ücreti
özel harç
casusluk suçlaması
casusluk suçlaması
abonman ücreti
ilave harç
sürşarj
zamlı ücret
fazla yük
manevra ücreti
vergi ile gelen ek yük
vergi yükü
radyo reklam ücreti
işkence suçlaması
iskence suçlaması
(Br) rambursman meblağı
ferağ harcı
aktarma ücreti
tercüme ücreti
(bankacılık) normal harç
bedelsiz
ücretsiz
...'i ...'e yansıtmak Fiil, Muhasebe
saldırmak Fiil
ipotek senedi
komisyon almak Fiil
komisyon istemek Fiil
suiistimal suçlaması
veresiye alan müşteri
vergi yüklemek Fiil
ipotek formu
nakliye bedelini ödemek (alıcı tarafından
navlun ücreti yüklemek Fiil
navlunu hesabına geçirmek Fiil
ustabaşı
telefon konuşma ücreti yazıcısı
faiz almak Fiil
sonradan ele alınmak üzere alacak veya borçları başka şubelerin hesabına aktarmak Fiil
normal fiyat
standart fiyat
bir mülkü ipotek etmek Fiil
veresiye satın alma
ücret hesaplamak Fiil
veresiye satış yapma
veresiye satış
suçlamak Fiil
iktidardaki parti