1. yanyana, yan+, yan(ın)da bulunan.
  a collateral wing of a house: bir evin yan kanadı.
 2. (a) paralel, muvazi.
  collateral mountain ridges. (b) aynı sonuca yönelen, aynı eğilimde/etkide olan.
 3. yardımcı, tamamlayıcı, yedek.
  He received a scholarship and collateral aid.
 4. ek, munzam, kuvvetlendirici, destekleyici, takviye/tekit /teyit edici.
  collateral evidence: destekleyici
  delil, müekkit şahadet.
  A collateral aim of the government's industrial plan is to increase employment.
 5. sağlamlaştırıcı, teminat altına alan, karşılıklı.
  a collateral loan. collateral security: karşılıklı teminat/güvence.
 6. ikinci derecede, tâli, dolaylı.
  These accomplishments are merely collateral to his primary goal.
 7. soydaş, hısım, aynı soydan gelen.
  Cousins are collateral relatives.
 8. ek inanca, karşılıklı teminat, karşılık, kolateral.
  He gave the bank his stocks and bonds as collateral
  for the money he borrowed.
 9. yardımcı olay/durum/kısım.
yansoy hısımlığı İsim, Medeni Hukuk
civar hısımı vâris
teminat olarak kabul edilebilir
teminat olarak rehin edilen aktifler İsim
kasa teminatı
mal teminatı
teminat karşılığı kredi
(US) menkul değer veya emtia rehni karşılığı krediye ehil olabilme
teminatı irat kaydetmek Fiil, Hukuk
teminat formu
teminat vermek Fiil
teminat vermek Fiil
(üçüncü kuşak) civar hısımı vâris
ortak teminat
(US) ortak teminat
rehin teminatı karşılığı para vermek Fiil
Lombard kredisi (menkul kıymet veya emtia rehni karşılığı kredi
maddi teminat karşılığı ödünç para vermek Fiil
maddi teminat karşılığı ikrazat
bir kredi için teminat olarak bankaya menkul değer sunmak Fiil
pazarlama materyalleri İsim
borsada listeye alınmamış menkul değerler
dar piyasası olan değerler
bir krediye teminat olarak verilmiş ancak kolaylıkla paraya çevrilemeyen menkul kıymetler
listeye alındığı halde alınıp satılamayan
teminat olarak göstermek Fiil
ek teminat göstermek Fiil, Bankacılık
Lombard faiz oranı (menkul kıymet veya emtia rehni karşılığı verilen kredilerde uygulanan faiz oranı
teminat olarak hizmet görmek Fiil
teminat sayılmak Fiil
teminat olarak verilen hisse senet dileri İsim
teminat olarak verilen hisse senetleri İsim
yan teminat
yan teminat (verilen kredi için gerekli olandan daha az miktardaki teminat
teminatın bir bölümünün değiştirilmesi
teminat sağlamak Fiil
teminat olarak
ikraz teminatı olarak bankaya tevdi olunan kabul edilmiş poliçe
borç alma teminatı olarak kabul edilmiş poliçe
tavassuten kabul etme
poliçe muhatap tarafından kabul edilmediği takdirde
poliçeyi muhatap kabul etmediği takdirde bittavassut kabul eden
poliçe kabul edilmediği zaman tavassutu kabul eden kişi
ifası senetle temin olunan bir fiil
kolay paraya çevrilebilecek mal teminatı karşılığı verilen kredi
yan menfaat
tali sözleşme
yan sözleşme
dayı vb için kullanılan deyim
tamamlayıcı sigorta
munzam sigorta
munzam (tamamlayıcı) sigorta
birlikte kefil
yardımcı durumlar İsim
tali şartlar İsim
tali durumlar İsim
yan talep
teminat şartı
kefalet şartı
civar hısımlığı İsim, Hukuk
tamamlayıcı mukavele
tamamlayıcı akit
munzam mukavele
ek sözleşme
ek mukavele
yan sözleşme
yan sözleşme
lombard kredisi
yan hasar
borcu karşılamak için meydana getirilen menkul veya gayri menkul rehin
maddi teminat
bir borca karşı verilen ayni teminat
bir borca karşı verilen aynı teminat (borcu karşılamak için meydana getiril
civar hısmı
civar hısımlığı
aynı soydan gelen
tali etki
hatır bonosu cirosu İsim
dolaysız kanıt
destekleyici delil
destekleyici kanıt
tartışılmayacak gerçekler İsim
borçlu dışında üçüncü bir şahıs tarafından verilen teminat
üçüncü şahsa ait vecibeyi taahhüt
ek teminat
munzam teminat
munzam taahhüt
tali mirasçı
civar hısım vârisi
mevcut teminatlar İsim
bir mahkeme kararının kanuna aykırı veya hükümsüz olduğunun başka bir davada dolaylı olarak iddia edilmesi
civar hısımlık mirası
tamamlayıcı teminat sigortası İsim
karşılıklı teminat sigortası İsim
munzam sigorta
ikinci derece önemli olan konu
bir dava esnasında zuhur eden ve o davanın esasına taalluk etmeyen ihtilaf
bir dava vesilesiyle ortaya çıkan tali ihtilaf
hısım
civar hısım
civar hısımları İsim
munzam müddet
munzam mehil
civar hısımlığı (amca , dayı , hala , teyze ve onların füru ve vârisleri ile olan hısımlık bağını gösteren mefruz hat
uzak akrabalık
civar hısımlığı bağı
ayni teminat karşılığı verilen borç
ayni teminat karşılığında verilen borç
lombard kredisi
bir borcu karşılamak için verilen ipotek
ipotek garantili borç senedi
yan hareket
tali ihmal veya kusur
(US) ipotek teminatlı borç senedi
ipotek teminatlı borç senedi
(US) borçlunun borcunu ödeme vaadini yerine getirmediği durumda
alacaklıya teminat olarak gösterdiği menkul değerler ya da başka değerli şeylerin listesini kapsayan özel bir borç senedi
tamamlayıcı yetki
tali yetki
tali yargılama
tali yargılama
asıl taahhüt sahibi ile birlikte
fakat ikinci derecede taahhüt altına girme
destekleyici kanıt
civar hısım
civar hısımlığı
civar akrabalığı
Lombard kredili menkul değerler İsim
munzam teminat
tali teminat
karşılıklı teminat
tamamlayıcı teminat
bir borca karşı gösterilen teminat
borçlunun borcunu ödeme niyetini desteklemek üzere verdiği ek teminat
karşı teminat
ek teminat İsim, Bankacılık
müteselsil teminat
munzam teminat
tamamlayıcı teminat
bir borca karşılık gösterilen teminat
ikinci derece bir borca karşılık gösterilen teminat
civar hısmı olarak tevarüs
borç teminatı olarak borç verene verilen hisse veya tahvil gibi ticari evrak
yan muameleler İsim
bir şirkette çıkarılan ve bu şirketin başka kuruluşlarındaki hisselerinin v
(US) bir şirket tarafından ihraç edilen ve bu şirketin bir başka şirketteki hisse ya da yatırımlarının
teminat olarak gösterildiği tahvil
(US) bir şirkette çıkarılan ve bu şirketin başka kuruluşlardaki hisselerinin veya yatırımlarının teminatı olan tahvil
teminatlı tahvil
ödünç verdiği ödünç teminatının biçilen değeri
ek teminat
(menkul değerler karşılığı) ödünç almak Fiil
teminat karşılığı kredi
nakit karşılıklı kredi İsim, Bankacılık
şeker gibi bir malı teminat olarak göstererek alınan ikraz
malı teminat olarak gösterilerek alınan ikraz
civar hısımlığı
teminat karşılığı borç verme
dayı vb akrabalığı
civar akrabalığı
Lombard kredisi
adi vekâletname