1. İsim, Reklamcılık ilan
 2. İsim, Reklamcılık reklam
 3. tecimsel, ticarî.
  commercial college: yüksek ticaret okulu.
  commercial law: ticaret hukuku.
 4. ticaretle ilgili/uğraşan.
 5. kâr gayesi güden, kâr getiren/sağlayan.
  a commercial product. His attitude toward the theater is very commercial.
 6. askerî veya özel olmayan, sivil, umuma mahsus, piyasadan temin edilebilen.
 7. (kimyasal olarak) tam saf olmayan, piyasa malı.
  commercial soda.
 8. ucuz, keseye uygun: özellikle tüccarlara tenzilat yapan.
  a commercial hotel.
 9. ilân.
  a commercial sponsored by a bank.
ticari kredi İsim, Bankacılık
ticari kredi İsim, Bankacılık
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayriadli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanmasına Hakkında Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
direkt reklam
kimlik reklamı (on saniye süreli radyo ya da televizyon reklamı
televizyon reklamı
TV reklamı
reklam filmi İsim, Medya ve Yayıncılık
ticaret okulu
ticaret akademisi
ticari faaliyet
spekülatör
ticari reklam
tüketimden zevk alan yaş
ticari temsilcilik
ticaret acentesi
(Br) ticaret acentesi
ticari temsilci
ticari anlaşma
ticari hava yolu
ticari ittifak
ticari ilanlar
ticarî ilân
ticari ilanlar İsim
iş randevusu
hakem usulü
ticari tahkim
ticari ihtilafların hakem yoluyla halli
ticaret birliği
ticaret ateşesi
ticaret ataşesi
ticari amaçla kullanılan otomobil
ticaret bankası (bütün banka hizmetlerini yapmakla birlikte daha çok mevduat toplamak ve müşterilerine
kısa vadeli kredi açmakla uğraşan banka
ticari banka
ticaret bankası İsim
ticari abluka
ticari muhasebe defteri
ticari muhasebe
ticari istikraz
reklam saati
radyo yayını
işyeri olarak kullanılan bina
ofis binası İsim
ticari iş
satın alıcı
ticari takvim
ticari dava
ticaret merkezi
ticari yol
ticaret kanunu
ticari bültenler İsim
her türlü hizmet ve mal satımı ile uğraşan sınırlı sorumlu şirket
ticarethane
ticari akit (ticaret hukuku alanında geçerli ticaret sözleşmeleri İsim
ticari akit
iki ve daha çok ülkeler arasında yapılan ticaret antlaşması
ticaret anlaşması
ticaret şirketi
ticari kurum
ticari haberleşme
reklam ve ilan masrafları gibi giderler
üretim ve piyasa maliyetlerinden ayrı olarak bir ticareti icrada idare giderleri İsim
ticaret mahkemesi İsim, Ticaret Hukuku
ticari kriz
ticaret sözlüğü
meslekler rehberi
ticari iskonto
ticaret davası İsim
ticari evrak
ticaret merkezi
ticari ikametgah
ticari ikametgâh
ticaret eğitimi
ticari menkul değerler İsim
ekonomik randıman
(makine) ticari verim
ticaret mühendisliği
ticari İngilizce
ticari müessese
ticari kuruluş
ticari zarf
antetli zarf
ticari kuruluş
emtianın işlem gördüğü borsa
ticaret sergisi
ticari giderler (üretim maliyetlerinin dışında kalan satış ve yönetim giderleri İsim
sömürge
ticari gübre
ticaret filosu İsim
ticaret gazetesi
ticari teminat
ticarethane
ticari gelir
ticari ödeme aczi
ticari garanti sigortası İsim
ticari menfaat
ticaret dili
ticari ikrazat
ticari dil
ticaret dili
ticaret kanunu
bir yeri ticari maksatla kullanmak üzere kiralama
ticari amaçla kullanılan gayrimenkule ait ticaret sözleşmesi
ticari mevzuat
ticari yardım
ticari ikrazat
ticari mektup
ticaret dalı
ticaret alanı
ticaret adasında toplantı listesi
yerden tasarruf ederek yükleme
tüccar
ticaret müdürü
ticaret markası İsim
(TV'de , radyoda) ticari reklamın dakikası İsim
ticari tekel (bir alıcı veya satıcının fiyat belirleyecek konumda bulunduğu zamanki tekel
ticaret ahlakı
ticaretle uğraşan ülke
deniz ticareti
ticaret gazetesi
ticari sipariş
ticari evrak
ticaret paritesi
ticari ortaklık İsim, İşletme
tüccar sınıfı
ticari (propaganda) fotoğrafı
ticari kazanç
ticari rehin
ticaret pozisyonu
ticaret dünyasındaki teamüller
ticari teamül
ticaret gelenekleri İsim
ticari imtiyaz
ticari üretim
ticari önem
ticarî mülkiyet
ticari mal
ticari amaçla kullanılan mülk
aşırı değer biçme
özel reklam radyosu İsim
bir kişiye ya da devamlı müşteriye yapılan özel iskonto
bir otel ya da başka bir kuruluş tarafından bir şirkete
ticari iskonto
ticaret sicili
ticaret raporu
ticari temsilci
yasal ticari hak
otellerde gezgin ticaret komisyoncularının buluştukları salon
ticaret okulu
ticari kesim
yurt dışına mal sevkıyatı için gerekli dört temel sevk belgesi
ticari işlerde işlerin ters gitmesi
sınai şirketlerden ayrı olarak
(US) mal sevkıyatı
ticari amaçlarla gemi çalıştırma
ticari işaretler İsim
(US) radyo program masraflarını karşılayarak adını duyuran firma
ticari standart
ticari standardizasyon
ticari kırtasiye eşyası İsim
ticari istatistik
sınai şirketlerden farklı olarak
iş yerlerinin bulunduğu cadde
ticarethanelerin yoğun olarak bulunduğu cadde
(gazete) ticaret eki
ticari amaçla kiralayan kiracı
ticaret sözleşmesi şartları İsim
(ekonomi) değer kuramı
ticaret şehri
ticari muamele
gezici ticaret komisyoncusu
seyyar ticaret komisyoncusu
uluslar arasındaki ticareti düzenleyen ve sürdüren anlaşmalar
ticari işletme
ticarî teamül
ticari amaçla kullanım
ticaret malları çeşidi
ticari teşebbüs
ticari girişim
ticaret malı deposu İsim
ticari mallar İsim
(kartvizit vb) küçük baskı işleri İsim
ticari yazı dili
ticari yıl (30 günlük 12 ay 360 günden oluşan zaman süresi