1. Geçişsiz Fiil uy(uş)mamak, anlaş(a)mamak, farklı olmak, birbirini tutmamak, ihtilâf halinde olmak, ayrı/zıt fikirde
    olmak, aynı fikirde olmamak.
    I disagree: Ben bu fikirde değilim.
    I disagree with him about/over/as to what we ought to do. These two reports of the accident disagree.
  2. Geçişsiz Fiil bozuşmak, tartışmak, atışmak, münakaşa etmek.
    Bill and I often disagree, but we're good friends.
farklı fikirlere sahip olduklarını kabul etmek Fiil
fikir ayrılığını kabul etmek Fiil
farklı düşündüklerini kabul etmek Fiil
fikir ayrılığında uzlaşmak Fiil
fikir ayrılığında anlaşmak Fiil
bir kıymet takdiri konusunda anlaşamamak Fiil
kıymet takdiri konusunda anlaşamamak Fiil
bir şey hakkında anlaşamamak Fiil
yaramamak, (yiyecek) dokunmak, bünyesine uygun gelmemek, imtizaç edememek.
biriyle uyuşmamak Fiil
fikri başka olmak Fiil