comparative law

  1. İsim, Hukuk mukayeseli hukuk
  2. İsim, Hukuk karşılaştırmalı hukuk
  3. karşılaştırılmalı hukuk
karşılaştırmalı masraflar kanunu
(Ricardo) karşılaştırmalı masraflar kanunu