1. Sıfat yabanî, vahşî, evcil olmayan.
  2. Sıfat evcil iken vahşîleşmiş/yabanileşmiş.
  3. Sıfat yırtıcı, vahşî, azgın.
  4. Sıfat (a) uhrevî, ölümü hatırlatan, mevtaî, (b) öldürücü, yok edici.