1. İsim, Ekonomi firma
 2. İsim, Ekonomi işletme
 3. Sıfat sert, katı, pek, sıkı.
  become firm: sertleşmek, katılaşmak.
  firm ground: sert toprak.
  to
  stand firm: sıkı durmak.
  firm friends: sıkı dostlar.
 4. Sıfat sağlam, dayanıklı, sarsılmaz, muhkem.
  I'm on firm ground: Sağlam temele/zemine dayanıyorum.
  a
  firm belief/conviction: sarsılmaz inanç/kanaat.
  That chair is not firm enough to stand on.
 5. Sıfat kararlı, azimkâr, ciddî, durağan, sarsıntısız, hareketsiz.
  a firm step. You must be firm with your
  children.
  be firm about sth: bir şey üzerinde ısrar etmek.
 6. Sıfat sabit, değişmez, dönmez.
  Prices are still firm. The pound stayed firm against the dollar.
 7. Sıfat metin, kuvvetli, sıkı.
  stand firm: metin olmak, sıkı durmak, dayanmak.
  to hold firm: sıkı tutmak.
 8. Sıfat kesin, kat'î.
  a firm expression. a firm purpose.
  firm order: kesin sipariş.
  I have a
  firm belief in telling the truth: Gerçeği söylemek gerektiğine kesin inancım vardır.
 9. Sıfat güvenilir, devamlı.
 10. Fiil pekiş(tir)mek, katılaş(tır)mak, sağlamlaş(tır)mak, sabitleş(tir)mek, kat'ileş(tir)mek.
 11. İsim şirket, firma, ticarethane, ortaklık.
bir şirketteki payını elden çıkarmak Fiil
inancına sımsıkı sarılıp elden bırakmamak Fiil
babasının firmasına girmek Fiil
bağlı şube
bağlı şirket
(fiyatlar) sabitleşmek Fiil
dolandırıcı firma
bir firmanın çökmesi
komisyonculukla uğraşan müessese
komisyonculukla uğraşan kuruluş
ticari işletme
ticarethane
maktu fiyatla satın almak Fiil
anında ya da kararlaştırılmış bir tarihte teslim için sabit bir fiyat üzerinden sipariş vermek Fiil
otomobil aksesuarı firması
otomobil karoseri firması
otomobil karoser firması
(Br) otomobil kiralama firması
otomobil kiralama firması
yiyecek içecek firması
ana firma
(borsada fiyatlar) sabit kapanmak Fiil
ticaret tvi
ticaret şirketi
ticaret firması
rakip firma
rakip firma
rakip firma
danışmanlık firması İsim, İşletme
müteahhit firma
yıkıcılık şirketi
mühendislik firması
mühendislik firması
bir şirkete girmek Fiil
yönetici personel bulan işletme
sergi sahibi firma
ihracat firması
ihracat yapan firma
(US) müflis firma
iflas etmiş şirket
batan firma İsim, Rekabet Hukuku
aile firması
birinci sınıf firma
nakliyeci
nakliyat firması
yürüyen ticarethane
kamyonla nakliye şirketi
ana şirket
merkez
ithalat firması
bağımsız firma
firma cirosu İsim
emisyon firması
yatırım şirketi
bir firmanın katılması
(fiyatlar) sabit kalmak Fiil
hukuk bürosu İsim, Hukuk
lider firma
ileri gelen firma
ruhsatlı firma
dolandırıcı şirket
(Br) dolandırıcı firma
bir şirket yönetmek Fiil
bir firmanın idaresi
sanayi ı firması
sanayi firması
sanayii firması
rantabilitesi ile kendini ancak kurtaran firma
oyunbozan firma İsim, Rekabet Hukuku
üye firma (borsa üyesi olan menkul değerler şirketi
ahlaken sağlam
ahlak en sağlam
(Br) mağazalar zinciri
çok şubeli firma
kesin fiyat teklif etmek Fiil
kesin teklifte bulunmak Fiil
kesin teklif
büro teçhizatı şirketi
büro teçhizatı şirketi
eski firma
kuruluşu eskiye dayanan firma
firma açmak Fiil
firma sahibi
firma ortağı
ortaklık
patent hukuku bürosu İsim
patent hukuk bürosu İsim
fıstık gibi
bir firmanın finansal durumu
girişim sermayesi şirketi İsim, Bankacılık
uzmanlık firması
halkla ilişkiler firması
yayımcılık firması
kitapçılık şirketi
emlak firması
müseccel firma
tescilli firma
güvenilir firma
fiyatlarını değiştirmemek Fiil
değişmeden kalmak Fiil
(Br) eşya taşıma şirketi
ünlü firma
temsilci firma
kamuoyu yoklama şirketi
saygın firma
itibarlı firma
bir firmadan çekilmek Fiil
şirketten emekli olmak Fiil
rakip firma
maktu fiyatla satmak Fiil
sağlam olmayan firma
güvenilmez firma
vapurculuk şirketi
firmanın imzası
küçük firma
sağlam firma
sağlam firma
nakit karşılığı derhal satış yapan şirket
sıkı durmak, sebat etmek.
abone firma
şirket şubesi İsim
mal tedarik eden firma
denetlenmiş firma
dolandırıcı firma
(US) borsa komisyoncusu
sıkıntıdaki bir şirketin yönetimini ve mali işlerini çözümlemek ve bunları İsim
ticari firma
ticarethane
bir firma için ticari geziye çıkmak Fiil
firma için ticari geziye çıkmak Fiil
şirket temsilcisi sıfatıyla seyahat etmek Fiil
nakliyat şirketi
değişmeden kalmak Fiil
(borsa) istikrar bulmak Fiil
tanınmış firma
iyi şöhretli firma
toptancı firma
değişmeyen tutum
kesin tutum
kesin borsa muamelesi
kesin teklif
kesin olan
(US) kesin (bağlayıcı) ipotek taahhüdü
kesin kararlılık İsim
sabit fiyat sınırı
kesin sınır
fiyatların istikrarlı olduğu piyasa
fiyatların sabit kaldığı borsa piyasası
kararlı
niyetli
ünlü firma
kati teklif
kesin sipariş
koyu taraftar
değişmez politik tutum
maktu fiyat
istikrarlı fiyatlar İsim
kesin satın alış
kesin alış
(borsa) bağlayıcı
bağlayıcı fiyat teklifi
mübadele kuru
kombiyo kuru
kesin karar
kesin kararlılık İsim
sabit veya anlaşmalı fiyattan satış
kati satış
şartlı olmayan bağlanmış satış
avukatlık bürosu İsim
firma kaşesi
firma damgası İsim
değişmeden durma
sabit kalma eğilimi
(borsa) sabitleşmek Fiil
firmanın değeri
şirketin alacaklıları İsim
şirket borçları İsim
firma ünvanı
firma unvanı
firma iştiraki
itikat
sağlam temellere oturtmak Fiil
(borsa) dayanmak Fiil
kati teklif yapmak Fiil
dünyaca tanınmış firma