host country

  1. ev sahibi ülke
  2. evsahipliği yapan memleket
  3. ev sahibi memleket