1. Sıfat, Hukuk adli
 2. yasal, yasalara/kanunlara uygun, kanunî, meşru.
  legal remedy: yasal yollar, kanun yolları.
  Such acts are not legal.
 3. türel, tüzel, huhuk+, hukukî, adlî.
  the legal profession: hukuk mesleği, hukukçuluk.
  legal
  knowledge: hukuk bilgisi.
  take legal advice: hukukî konuyu danışmak.
 4. yasal olarak danınan, meşru, kanunî.
  the legal owner: yasal sahip.
 5. caiz, kanuna göre, kanuna dayanan.
 6. hukuk ve hukukçulara özgü.
  a legal mind: hukukçu zihniyeti/kafası/düşünüşü.
 7. (a) yasal hak, (b) yasal yüküm, kanunî mükellefiyet.
 8. resmî ilân/duyuru.
 9. legals: bono, banka vb. tarafından yasalara uyarak çıkarılan kıymetli evrak.
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Dair Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
hukuki sonuç doğurmak Fiil, Hukuk
Boşanma ve Ayrılıkların Tanınmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
demokratik hukuk reformu İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Adli Yardım İçin Başvuruların İletilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
kanuni yükümlülüklerden kaçmak Fiil
yasadışı giriş İsim, Uluslararası Hukuk
yasadışı göçmen İsim, Uluslararası Hukuk
yasadışı göç İsim, Uluslararası Hukuk
hukuki süreçten bağışıklık İsim, Hukuk
gerçek kişi İsim, Hukuk
hakikî şahıs İsim, Hukuk
uluslararası hukuk kişiliği İsim, Uluslararası Hukuk
Hukuk faaliyetleri (NACE kodu: 69.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hukuk faaliyetleri (NACE kodu: 69.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hukuk ve muhasebe faaliyetleri (NACE kodu: 69) İsim, Sanayi ve Zanaatler
yasal takibat İsim, Hukuk
adli takibat İsim, Hukuk
hukuk yolu İsim, Hukuk
kanun yolu İsim, Hukuk
hukukî yol İsim, Hukuk
tüzel kişilerin uyrukluğu İsim, Uluslararası Hukuk
gerçek kişi İsim, Hukuk
hakikî şahıs İsim, Hukuk
hakikî şahıs İsim, Hukuk
gerçek kişi İsim, Hukuk
özel hukuk tüzel kişisi İsim, Hukuk
kanuni haklarından faydalanmak Fiil
kanun harici
kanuni fiil
takibat
kanuni evlat edinme
hukuki görüş
hukuk danışmanı İsim, Hukuk
hukuk müşaviri
hukuk danışmanı İsim, Hukuk
hukuki işler İsim
müdafaa
kanuni gerekçeler İsim
kanuni savunma
yasal düzenleme, hukuki düzenleme
kanuni devir ve temlik
kanuni yetki
kanun makamı
adliyeci
(sigorta) hasarın doğru tespiti
kanuni gerekçe
kanuni dayanak
hukuki ihtilâf
kanuni menfaatler
kanuni kazanç
kanuni ehliyet
hukuki ehliyet
kanuni öz sermaye
hukuk mesleği
hukuki dava
mahkeme masrafları İsim
kanuni talep
kanuni hak
kanuni tazminat
hukuki yorum
hukuki netice
kanuni şart
kanuni sonuçlar İsim
hukuki yazışmalar
mahkeme masrafları İsim
mahkeme masrafları İsim
adli masraflar İsim
(Br) mahkeme masrafları İsim
(boşanma davası) kocanın karısına karşı
kanuni para
kanunen atanan vasi
örf ve adet hukuku
(US) örf ve âdet hukuku
duruşma günü
hukuki karar
adli karar
bir kimsenin yakınları İsim
kanuni dezavantaj
kanuni vesika
kanuni ikametgah İsim, Hukuk
kanuni ikametgâh
hukuki netice
avukatlık ahlakı
avukatlık ahlakı
kanunen geçerli delil
kanunen tayin ve tasrih olunan deliller
kanuni mazeret sebebi
beklenen kanuni hak
beklenmek en kanuni hak
mahkeme giderleri İsim
kanuni eksper
hukuk müşaviri
kanuni deyim
geçersizliğini beyan etme
kanuniyet
kanuni geçerlilik
kanuni şekil
adli muamele
kanuni formaliteler İsim
kanuni formalite
kanuni çerçeve
kanun çerçevesi
kanunu suiistimal etme
kanuni neden
gerekçe
kanuni hamil
başkasına zarar veren kanunsuz hareket
temyiz kudreti olmama
hukuki müessese
kanuni belge
yasal faiz İsim, Hukuk
kanuni faiz İsim, Hukuk
adli müdahale
kanuni düzensizlik
hukuki mesele
(vasiyetname) füru
kanun bilgisi
kanuni sorumluluk
hesap uzmanlarının kanuni sorumluluğu
(banknot ihracı) karşılıksız para basma sınırı
hukuk literatürü
yasadaki boşluk Hukuk
yasal boşluk Hukuk
sözle veya yayım yoluyla hakaret suçlarında tahkir kasıt ve niyetine ilişkin kanuni karine
kanuni evlilik
kanuni tedbirler yasal önlemler İsim
kanuni tedbirler İsim
kanuni azınlık İsim
kanuni ipotek
ad ve soyad
kanunun müsbet bir emrine uymama
kanuni ilan
kanuni suç
adli subay
kanunen elinde bulunduran kişi
kanuni mal sahibi
hukuk dili
hukuki deyim
hukuki durum İsim, Hukuk
kanuni zilyet
kanuni malik
kanuni karine
hukuk kuralı İsim, Hukuk
kanuni ilke
kanuni usul
kanuni takibat
yasal işlem
kanuni kovuşturma
mahkeme usulü
kanuni ahkâm
hukuk eğitimi
(Br) gümrük rıhtımı
kanun meselesi
(faiz) kanuni oran
kanunen geçerli tarife
adli yardım
yasal hak İsim, Hukuk
kanuni kira ücreti
kanuni temsilcilik
kanuni temsilci
kanuni şart
kanuni ikametgâh
hukuki sorumluluk
kanuni hak
hukuki kural
aile birliğinin bozulması
saklı pay
kanuni standart
dava ehliyeti İsim, Hukuk
hukuki statü
kanuni grev
hukuk mücadelesi İsim, Hukuk
kanun nedeniyle alacaklı veya borçlu sıfatıyla başkasının yerine kaim olma
kanuni sistem
kanuni süre
hukuki dayanak İsim, Hukuk
hukuk eğitimi
kanuni muamele
hukuki muamele
hukuki görüş
hukuki görüş açısı
kanuni oy verme hakkı olan
kanun konuları yazarı
hukuki makale

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Yasaya uyan, ... olmayan, yasal