negative vote

  1. olumsuz oy
  2. İsim, Hukuk aleyhte oy
  3. İsim, Hukuk karşı oy
olumsuz oy vermek Fiil