1. sözde, gûya, saymaca, itibarî, ancak ismen mevcut, ismi var cismi yok, lâfzî, sanal, varsayımlı, farazî.

  The old man is the nominal head of the business, his son makes the decision. a nominal peace. nominal leader of the party.
  nominal income: itibarî/saymaca gelir.
  nominal value: itibarî/saymaca değer.
  nominal wages: para olarak ücret (satınalma gücü ile değil para miktarı ile ölçülen ücret. (bkz: real wages )
 2. önemsiz, cüz'î, ehven, pek ucuz, az, hafif, düşük.
  a nominal sum: cüz'î bir meblağ.
  We paid
  a nominal rent for the cottage: $10 a month.
  sold at a nominal price: düşük bir fiyatla satıldı.
 3. ad+, isim+.
  a nominal roll of the pupils in our room: Sınıfımızdaki öğrencilerin isim listesi.
 4. Gramer ad+, adsal, ad yerine geçen, ad üreten, ad olarak kullanılan.
  nominal root: ad kökü.
  Day is
  the nominal root of daily, daybreak and Sunday.
  nominal sentence= nominal phrase: ad tümcesi.
  nominal stem: ad gövdesi.
  a nominal suffix = nominal endings: ad soneki.
 5. (birisinin) adını taşıyan, ada yazılı, nama muharrer.
  nominal shares of stock: nama muharrer hisse senetleri.
 6. yerinde, yolunda, isteğe uygun, memnuniyet verici, plâna uygun, tasarlandığı gibi.
  Everything was
  nominal during the spacecraft launch.
 7. ad/isim (olarak kullanılan sözcük veya sözcük grubu).
  “The rich and the poor” deyimindeki
  “rich and poor” gibi.
sonuçsuz hesabı (işletmenin toplam gelir ve giderlerinin kaydedildiği şirketin kâr-zarar durumunu gösteren hesap
bakiyeleri her mali yıl sonunda kâr ve zarar hesabına aktarılan hesaplar
itibarî değer
defterlerce kayıtlı olan değer
itibari kıymetler İsim
değeri önemsiz
şüpheli veya saptanması güç kıymetler İsim
itibari aktifler İsim
itibari aktifler (çift kayıt muhasebe sistemi gereği bilançonun aktifinde gözükmesi gereken , ancak gerçek
değerden yoksun , dolayısıyla da gerçekte d
bulunması gereken mevcut
itibari bilanço
nominal sermaye
itibari sermaye
(Br) nominal sermaye (şirket sözleşmesinde şirketin sermayesi olarak belirtilen miktar
sembolik bedel İsim
sembolik ücret İsim
özel adı olan akitler (kira , ariyet , taşıma , karz akitleri gibi
nominal masraf
nominal masraf (paranın satın alma gücündeki değişikliklere bakılmaksızın yapılmış olan masraf değerlendirmesi
cüzi hasar
davacının herhangi bir maddi kaybı söz konusu olmadığı durumda
itibari zarar ziyan
önemsiz miktardaki tazminat
bir zararın yer aldığını tescil etmek üzere mahkemenin hükmettiği çok küçük ceza
kâr-zarar nakledilecek hesap
itibari döviz kuru
cari kur (merkez bankası tarafından yabancı para alım satımı için ilan edilen kur
nominal döviz kuru
kuramsal fiyat
nominal fiyat
prensip cezası
cüzi para cezası
itibari çalışma saatleri İsim
nominal gelir
nominal faiz
itibari faiz (bir menkul değerin itibari değeri üzerinden ödenen faiz
itibari faiz
defter-i kebir
isim listesi
(Br) hissedarların isim listesi
hemen hemen hiç muamele olmayan borsa
(borsa) hemen hemen hiç işlemin yer almadığı piyasa
Nazi döneminde aktif bir rol oynamamış parti üyesi
nominal değer
nominal değerin paritesi
itibari ortak
sadece ismen ortak (belirli bir bedel karşılığı , ortaklığa adını veren kimse
sadece ismen a b
yalnızca ismen ortak
itibari şerik
bir davada kendi çıkarı olmayan taraf
davacı taraf olan ancak davada kendi menfaati olmayan taraf
kuramsal fiyat
bir kıymetli kâğıdın itibari değeri
nominal fiyat (borsa komisyoncusu tarafından bir değerli kâğıt için kaba bir gösterge olarak verilen fiyat
itibari fiyat
nominal fiyat
satış olmadan kaydedilen kur
işlemsiz kotasyon
menkul kıymetin muhtemel fiyatı
kıymetli kâğıt üzerine basılmış faiz oranı
parasal faiz oranı (menkul kıymete üzerinde yazılı değere göre ödenecek faiz
nominal faiz oranı
yoklama listesi
isim listesi
çok az kira
sembolik kira
anma direnci İsim, Ulaşım
(askerlik) yoklama listesi
isim listesi
bir ülkenin itibari yöneticisi İsim
(Br) nominal hisse
nominal hisse
(Br) itibari sermaye
esas sermaye
proformada görülen cüzi meblağ
nominal koruma oranı
bir malın değerinin para ile ifadesi İsim
itibari değer
itibari kıymet
(US) nominal değer
nominal değer İsim, Ekonomi
anma gerilimi İsim, Ulaşım
nominal gerilim İsim, Ulaşım
nominal ücret
net ücret
nominal ücret (para olarak alınan gerçek ücret
nominal ücret
satın alma gücü sabit olmayan ücret
nominal getiri
nominal getiri (sabit getiri , bir senedin üzerinde yazılı getiri oranı
nominal verim (nominal değer üzerinden hesaplanan faiz veya kâr
maddi değeri fazla olmayan Sıfat
 1. nominal
denomination İsim
par value
nominal par
issue par
face value İsim, Muhasebe
nominal value İsim, Ekonomi
to issue shares sharet par Fiil
to issue shares at par Fiil
to issue shares at a part Fiil
shares of no par value
(US) non-par value shares İsim
non-par value share
nominal parity
to raise the face value Fiil
to raise the face value Fiil
(US) par-value stock
par value stock İsim
nominal exchange rate
nominal interest
nominal rate of interest
nominal price
nominal fas
nominal income
nominal voltage İsim, Ulaşım
nominal yield
(Br) nominal share
nominal share
(US) authorized capital stock
authorized capital stock
nominal tariff rate
nominal cost
subscribed capital
authorized capital
(US) authorized stock
nominal capital
authorized stock
(Br) nominal capital
money wage
nominal wage
nominal wages
par value of currencies
memorandum of eurochambers
no par value share (stock ,)

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Dilimizde “hisse ... tahvil vb