1. Askerlik subay
 2. Askerlik zabit
 3. subay, zabit.
 4. memur, görevli.
  officer seeker: devlet memuru olmak isteyen kimse.
 5. polis memuru.
 6. (tüccar/yolcu gemilerinde) süvari, kaptan, ikinci kaptan.
 7. (fahrî kurumlarda) en küçük rütbeden başka herhangi bir rütbe(yi haiz üye).
  health officer = medical
  officer: sağlık memuru.
 8. subay/memur vb. tedarik etmek, (gemi) subaylarını atamak.
 9. yönetmek, idare/kumanda/komuta etmek.
Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
kolluk İsim, Kamu Yönetimi
kolluk görevlisi İsim, Kamu Yönetimi
kolluk kuvvetleri görevlisi İsim, Kamu Yönetimi
kolluk mensubu İsim, Kamu Yönetimi
astsubay İsim, Askerlik
subay orduevi İsim, Askerlik
birine vekâleten hareket eden memur
muvazzaf subay
karacı
kara subuyı
tutuklayan memur
tahakkuk memuru
personel şubesi memuru
(dışişleri bakanlığında) personel şubesi memuru
personel şubesi memuru
banka yetkilisi İsim, Bankacılık
banka memuru
yiyecek içecek memuru
tasdik eden yetkili
(US) idare memuru
(Br) küçük memur
büro memuru
kulüp memuru
konsolosluk yetkilisi
(US) şirket memuru
(US) anonim şirket yöneticisi
gümrük memuru
gümrük memuru
gümrük muayene memuru
muayeneci
muayene memuru
gümrük memuru
güverte subayı
tahrip subayı
yetkili daire şubesi şefi
(US) veznedar
nöbetçi subay
nöbetçi subayı
üst rütbeli subay
yolcuları uçağa alma görevlisi
göçmen bürosu komiseri
icra memuru
teknik subay
istihkâm subayı
yoklama subayı
çevre işleri müdürlüğü memuru
ömür boyu devlet memuru
(Br) personel şefi
icra memuru
yürütme organı
(US) komutan muavini (kıtalarda komutanın , idari teşkilatta bir daire veya şube şefinin birinci derecede
yardımcısı) batarya subayı
(Dz) ikinci komutan
(US) yönetici
(US) devlet memuru
vergi memuru
maliyeci
maliye memuru
vergi memuru
uçuş subayı
havacı üstteğmen
orman memuru
orman korucusu
devlet memuru
(US) devlet memuru
devlet memuru
geçici süre işten uzaklaştırılan memur
sağlık memuru
göçmen bürosu memuru
göçmen bürosu sorumlusu
yeni gelen memur
yeni atanan memur
küçük memur
aşağı rütbeli subay
danışma memuru
istihbarat subayı
bir intikal devri için tayin olunan memur
sorgu memuru
tahkikat memuru
araştırma memuru
adli memur
adli subay
adliye memuru
kanun adamı
adli subay
adli memur
irtibat subayı
irtibat subayı
muharip subay
güverte subayı
sıra subayı
yükleme memuru
(Br) yerel memur
deniz piyade subayı
(Br) dışişleri evlendirme memuru
hükümet doktoru
iaşe subayı
muvazzaf subay
mülkiyeci
idare memuru
belediye memuru
(US) belediye memuru
(US) belediye ve başka yerel yönetim teşkilatında istihdam edilen memur
bahriyeli
(US) yüksek rütbeli gümrük memuru
deniz subayı
seyrüsefer subayı
işletme müdürü (büyük bir bankada işlemlerden sorumlu yönetici
nöbetçi subayı
emir subayı
ordu donatım subayı İsim, Askerlik
(Br) gümrük müfettişi
belediye memuru
belediye memuru
devamlı tayin olunmuş memur
azledilmez memur
azlolunamayan memur
azledilemez memur
personel memuru
(Br) uçucu hava subay
(US) iş bulma memuru
iş bulma memuru
polis memuru
(Br) miras işlerine bakan hâkim
askeri mahkeme yargıcı
(Br) yüksek seçim kurulu başkanı
askeri mahkeme hakimi
oy sandığı başkanı
basın irtibat memuru
(Br) gümrük arama memuru
gümrük arama memuru
hapishane memuru
(US) vasiyet işlerinde mahkeme namına veya ona yardımcı olarak görev gören memur
hafif suçluyu gözaltında bulunduran memur
mübayaa memuru
(US) muvazzaf subay
cezai takibat memuru
(US) cezai takibat memuru
adli subay
teşrifatçı
kamu görevlisi
devlet memuru
karantina subayı
karantina memuru
(US) kıdemli subay
(US) tapu memuru
yedek asker toplamayla görevli subay
muvazzaf subay
muvazzaf memur
denetim memuru
sosyal yardım yetkilisi
(Br) sosyal yardım yetkilisi
(Br) sosyal yardım memuru
sosyal yardım memuru
emekli subay
maliyeci
vergi memuru
gümrük memuru
atlı gümrük memuru
kurtarma uzmanı
(US) üst seviye yönetici
kıdemli subay
(şirket , US) üst düzey yöneticisi
(Br) kıdemli memur
kurmay subay
işletme danışmanı
küçük dereceli memur
ikinci derecede memur
kontrol memuru
kadastro memuru
gider saptayan memur
personel memuru
üst düzey yönetici
turizm bürosu memuru
ticari marka kontrol şubesi memuru
trafik memuru
(US) sendika memuru
(denizcilik) nöbetçi subayı
sosyal yardım memuru
telsiz subayı