1. İsim ilke
 2. İsim umde
 3. İsim ilke, umde, prensip.
  act one's principles: ilkelerine bağlı kalmak.
  a matter of principle: prensip meselesi.
 4. İsim kural, kaide, düstur.
  the principle of self-government.
 5. İsim yöntem, usul.
  principles: erkân, yol-yöntem, ahlâk kuralları.
 6. İsim dürüstlük, ahlâk.
  a man of principle: dürüst bir adam.
 7. İsim öz, köken, ana madde.
  active principle: etkin madde.
 8. İsim (Hristiyanlıkta) Allah.
hakkaniyet ilkeleri İsim, Hukuk
iç hukukun temel prensipleri İsim, Hukuk
hukukun genel ilkeleri İsim, Hukuk
müşterini tanı ilkesi, müşterini tanı prensibi İsim, Bankacılık
müşterini tanı ilkesi, müşterini tanı prensibi İsim, Bankacılık
akaid-i İslamiyye İsim, Din ve İnanç
suç ve cezada kanunilik ilkesi İsim, Hukuk
ödeme gücü ilkesi
toplam net yatırım düzeyinin
üretimde beklenen değişikliğe dayandığını savunan kuram
hızlandırma ilkesi
hızlandıran ilkesi İsim, Ekonomi
faile göre kişisellik ilkesi İsim, Uluslararası Hukuk
aktif madde
benimsemek Fiil
çelişmeli yargılama ilkesi İsim, Hukuk
prensip anlaşması
kirleten öder ilkesinin uygulanması
Arşimet yasası: “Bir sıvıya batan cisim, yerini aldığı sıvı ağırlığına eşit bir kuvvetle yukarı doğru itilir.”
Arşimet prensibi İsim, Fizik
ana ilke
esas ilke
vergide yarar ilkesi
acı madde: çoğu bitkisel kaynaklı olup kimyasal olarak sınıflandırılamayan yüzlerce acı lezzetli bileşimden herhangi biri.
bütçe ilkeleri İsim
öbek yapı ilkesi
bloklama yapı ilkesi
blok yapı ilkesi
iş ilkesi
bir ilkeyi uygulamak Fiil
karşılaştırmalı maliyet ilkesi
gizlilik ilkesi İsim, Hukuk
anayasal ilke
madencilikte gelir-gider-geri nakliyat sistemi
maliyet esası
maliyet prensibi
paranın altın karşılığı ilkesi
paranın altın karşılığı ilkesi (banknot ihracının tam altın karşılığı olması gerektiği görüşü
bir ilkeden ayrılma
bir ilkeden sapmak Fiil
bir prensipten ayrılmak Fiil
çift taraflılık prensibi
silahların eşitliği ilkesi İsim, Hukuk
eşitlik ilkesi İsim, Hukuk
eşel mobil
temel prensip
bir ilke koymak Fiil
ilke koymak Fiil
dışlama ilkesi:
Fermi-Dirac istatistiğine uyan parçacıkların aynı erke düzeyinde bulunamayacaklarını
belirten ilke.
Pauli exclusion principle ile ayni anlama gelir.
İsim
tükenme ilkesi İsim, Hukuk
temel ilke. İsim
başlangıç, mebde, baş.
kurucu ilke İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
işletmelerin devamlılığı ilkesi
işletmenin sürekliliği ilkesi İsim, Muhasebe
baş prensip
baş ilke
yol gösterici ilke İsim
hükümetin araştırma yapan kurumlarının
araştırmadan yararlanan hükümet dairelerinden tümüyle bağımsız olması gerektiği ilkesi
prensibine bağlı kalmak Fiil
özdeşlik ilkesi.
ilke/prensip olarak, esas itibarıyla.
uncertainty principle
belirsizlik ilkesi: Doğabilimsel ölçümlerde giderilmesi olanaksız bir temel belirsizlik bulunduğunu bildiren ilke.
mübadele prensibi
müşterini tanı ilkesi, müşterini tanı prensibi İsim, Bankacılık
prensip koymak Fiil
Chatelier ilkesi: “Dengedeki bir sisteme dış kuvvet etkiyince buna tepki gösterecek şekilde denge durumu ayarlanır.” İsim
baş ilke
baş prensip
baş ilke
hukuk kuralı İsim, Hukuk
kanuni ilke
hukuk ilkesi
serbest rekabet ilkesi
prensip edinmek Fiil
ilke edinmek Fiil
prensip sahibi adam
işletmecilik ilkeleri İsim
dönemsellik ilkesi İsim, Muhasebe
bilmesi gereken prensibi İsim, Hukuk
ayırım gözetmeme ilkesi
ayrımcılık yapmama ilkesi
geri göndermeme ilkesi İsim, Uluslararası Hukuk
geri göndermeme ilkesi İsim, Hukuk
ilkeye dayanarak, prensip itibarıyla.
refuse on principle: prensibine uymadığından reddetmek.
prensip olarak
üstün gelen ilke
mağdura göre kişisellik ilkesi İsim, Uluslararası Hukuk
exclusion principle
kullandıkça ödeme prensibi
yetenek ilkesi: bir kurumda çalışan memurun, yeteneğinin son sınırına erişinceye kadar kadar tefi ettirileceği ilkesi. İsim
(Freud teorisinde) hoşlanma ilkesi: ıstıraptan kaçınarak haz arama içgüdüsü. İsim
ilke sorunu
İhtiyatlılık ilkesi
ölçülülük ilkesi Hukuk
nicemsel eşdeğerlik ilkesi.
gerçeklik ilkesi.
karşılık ilkesi
bir ülkenin bir başkasına tanıdığı ticaret kolaylıklarının o ülke tarafından kendisine de tanınması ilkesi
karşılıklılık ilkesi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
prensip olarak reddetmek Fiil
uzmanlaşma ilkesi İsim
bir ilkeye çok önem vermek Fiil
mülkilik ilkesi İsim, Kamu Yönetimi
belirsizlik ilkesi: Doğabilimsel ölçümlerde giderilmesi olanaksız bir temel belirsizlik bulunduğunu bildiren ilke.
belirsizlik ilkesi İsim, Mühendislik
yaşama gücü/kuvveti/enerjisi. İsim
ana bileşenler çözümlemesi
baş alacaklı
nedensellik ilkesi
yüz yüzelik ilkesi İsim
etkililik ilkesi İsim, Uluslararası Hukuk
eşit ücretler ilkesi
eşitlik ilkesi
muafiyet ilkesi
en az çaba ilkesi İsim, Dilbilim
kanuniyet prensibi
kanunilik ilkesi İsim, Hukuk
kanunilik prensibi İsim, Hukuk
sınırlı sorumluluk ilkesi
çoğunluk ilkesi
sadelik ilkesi İsim, Dilbilim
katılımcılık ilkesi İsim
aşamalılık ilkesi
ölçülülük ilkesi İsim, Hukuk
orantısallık ilkesi İsim
aleniyet prensibi Hukuk
karşılıklılık ilkesi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
karşılıklılık ilkesi, mütekabiliyet ilkesi İsim, Uluslararası Hukuk
izafiyet ilkesi
rölativite ilkesi
otodeterminasyon ilkesi
ikame prensibi
vergilendirme ilkesi
kanunların mülkiliği
mülkilik ilkesi, ülkesellik ilkesi İsim, Hukuk
toprak esası İsim, Uluslararası Hukuk
denizlerin serbestliği ilkesi İsim, Uluslararası Hukuk
kirleten öder prensibi
ahde vefa ilkesi İsim, Hukuk