proportional

 1. Sıfat orantılı.
  The increase in price is proportional to the increase in the cost.
  inversely proportional
  to … : … ile ters orantılı.
 2. Sıfat uygun, mütenasip, uyumlu, âhenkli.
 3. Sıfat oransal, nisbî, izafî, bağıl.
  proportional representation: nisbî temsil.
ölçülülük ilkesi İsim, Hukuk
doğru orantılı Sıfat
makusen mütenasip
ters orantılı
orta oranlı, geometrik ortalama, iki sayının çarpımının karekökü. Örneğin a/x = x/b de x sayısı a ile b arasında orta oranlıdır. İsim
nispi tahsis
nisbi tahsis
nisbi olarak vergi matrahının tesbiti
bir oran üzerine değer biçme
nisbi olarak vergi matrahının tespiti
nispi seçim
nisbi seçim
malların orantılı olarak dağıtımı
orantılı yazıyüzü Bilgi Teknolojileri
(istatistik) orantısal sıklık
oranlı artış
nispi artış
(demiryolu) mesafeye göre değişen ücret tarifesi
(tren) mesafeye göre bilet ücreti tarifesi
bölüşmeli reasürans (sigortacının prim ve hasarlarının sigortacı ve reasürör tarafından orantılı olarak
paylaştırıldığı reasürans şekli
orantılı temsil İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
nisbî temsil İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
nispî temsil İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
nispi temsil İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
nispi temsil sistemi
nisbi temsil sistemi
nisbi sistem
nispi sistem
orantılı pay
nispi vergi
tek oranlı vergi
düz oranlı vergi
nispi vergi sistemi
nisbi vergi sistemi
nispi vergilendirme sistemi
nisbi vergilendirme sistemi
oransal vergilendirme
oransal vergiler İsim
nispi oylama
mesafeye göre değişen ücret tarifesi
yaralanmanın derecesiyle orantılı tazminat