1. İsim soru
 2. İsim sual
 3. İsim istifham
 4. soru, sorgu, sual.
  question mark: (a) soru işareti, (b) bilinmeyen/meçhul şey.
  idle question:
  anlamsız/beyhude soru.
  leading question: belirli cevap bekleyen/verilecek cevabı belirleyen soru.
  loaded question
  : k.d. çok anlamlı/taraflı bir soru.
  rhetorical question: cevabı beklenmeyen/âşikâr gözüken soru.
  put a question: soru sormak.
 5. sorun, mesele, zorluk/müşkülât arz eden durum.
  a question of life and death: ölüm-kalım meselesi.

  an open question: sürüncemede kalmış/hallolunmamış mesele.
  a question of time: zaman meselesi.
  Success is merely a question of time: Başarı, sadece bir zaman meselesidir.
  that is not the question: mesele o değil.
 6. bahis, konu, mevzu, söz konusu.
  beyond the question: konu dışında, konu ile ilgisi yok.
  come
  into question: konu olmak, konusu edilmek, konu olarak ortaya çıkmak.
  the matter in question: söz konusu olan husus/mesele.
  There was some question of … : … söz konusu idi.
  There is no question of his being dismissed: Onun işinden çıkarılması söz konusu değildir.
 7. anlaşmazlık konusu, ihtilâflı mesele.
  raise a question about sth: bir şeye itiraz/muhalefet etmek, ihtilâfa düşmek.
 8. soruşturma, istintak, muhakeme.
  a general question
  huk. tanığa bütün bildiklerini söylemesini emreden soru.
 9. gensoru.
  question period = question time: gensoru zamanı/oturumu, mecliste bakanlara soru yöneltilen celse.
 10. önerme, önerge, teklif.
  put the question (to a meeting etc): teklifi oya koymak.
 11. kuşku, şüphe,
  beyond /past (all) question: hiç kuşkusuz/şüphesiz, hiç şüphe yok, asla şüphe götürmez.

  there is no question about it: ona hiç şüphe yok, o husus kesindir.
  without question: kuşkusuz, şüphesiz, şüphe yok ki, muhakkak.
  to obey without question: körü körüne/itiraz etmeden itaat etmek.
 12. soru/sual sormak, sorguya çekmek, istintak etmek.
  be questioned: sorguya çekilmek.
 13. sormak, araştırmak, tahkik etmek.
 14. kuşkulanmak, şüphelenmek, şüphe etmek, şüphe göstermek.
  He questioned her sincerity: Onun sadakatinden
  şüphe ediyordu.
  I question whether he will come: Gelip gelmeyeceği belli değil.
  I would never question his honesty: Dürüstlüğünden asla şüphe etmem.
  It is not to be questioned that … : …'den şüphe edilemez.
 15. itiraz etmek, karşı gelmek, inkâr etmek.
çok tartışılan bir konu
beyhude bir soru
üst düzeyde tartışmaya açık konu
soru yöneltmek Fiil
bir soru yöneltmek Fiil
soru sormak Fiil
birine bir soru sormak Fiil
sorunla ilgisi olmamak Fiil
bir sorunla ilgisi olmak Fiil
sorunu halletmek dilmiş varsaymak Fiil
dava ya da iddiayı kanıtlanmış saymak Fiil
konu dışı
yönlendirici soru
soru yu yanıtlamaktan beceriyle kurtulmak Fiil
bir soruyu yanıtlamaktan beceriyle kurtulmak Fiil
sınır sorunu
bir soru ortaya atmak Fiil
ortaya bir sorun atmak Fiil
bütçe sorusu
kabine sorunu
itirazda bulunmak Fiil
bir şeyi kuşku konusu yapmak Fiil
kabul etmemek Fiil
bir şeyi şüphe konusu yapmak Fiil
soru işareti uyandırmak Fiil
sorgulamak Fiil
birşeyi tartışmalı hale getirmek Fiil
şaşırtmacalı soru İsim
tuzak soru İsim
şaşırtmalı soru İsim
söz konusu olan dava
dava konusu
evet veya hayır ile yanıtlanacak soru
yönlendirici soru İsim
baş soru
şüpheyi davet eden bir iddia
tekrar müzakere konusu olmak Fiil
her zamanki azap
tartışma konusu
karşı soru
karşı tarafın tanığına soru sorma
sorguya çekme
karşı tarafın tanığına soru sormak Fiil
tartışılabilecek sorun
tartışma konusu
gümrük tarifesini müzakere etmek Fiil
kati sorun
nazik mesele
nazik sorun
iki seçenekli soru
bir soruyu yanıtlamak Fiil
bir soruyu yanıtlamaktan kaçınmak Fiil
doğu sorunu
bir soruya yanıt vermekten kaçınmak Fiil
çevre sorunu
bir soruya yanıt vermekten kaçınmak Fiil
sınav sorusu
bir soruya kaçamaklı cevap vermek Fiil
mali sorun
sınır sorunu
temel sorun
bir tanığa bütün bildiklerini söylemesini emreden soru
konut sorunu
varsayımsal sorun
(a) söz/bahis konusu, bahis mevzuu.
the point in question: söz konusu mesele. (b) anlaşmazlık konusu, münakaşa mevzuu.
söz arasında sorulan soru
mahkemenin kararına kalmış sorun
ana sorun
işçi sorunu İsim
tarım sorunu
(a) güdümlü soru: arzu edilen cevaba iten soru, (b) baş sorun, en önemli sorun.
leading question of
the day: günün en önemli sorunu.
yönlendirici soru İsim
kanun meselesi
hukuki sorun
güncel sorun
güncel sorun
esas sorun
tartışılan konu
para sorunu
kuramsal hukuk problemi
adli mesele
ahlaksal sorun
ahlak sorunu
gündemdeki bir sonraki soruyu ele almayı önermek Fiil
(sınav) seçmeli sorulu
nazik soru
çetin sorun
açık uçlu soru
cevap bekleyen soru İsim
cevabı bilinmeyen soru İsim
cevaplanması gereken soru İsim
tartışılır
kesin değil
açık uçlu soru
yanıtlayıcının istediği gibi yanıtlayabileceği mülakat sorusu
yorumu açık soru
açık uçlu soru
yoruma açık soru
bir soruyu ciddiye almamak Fiil
sual takriri
soru önergesi İsim, Hukuk
para sorunu
esas sorun
politik mesele
ortaya soru çıkarmak Fiil
öncelik sorunu
: (Parlamentolarda) müzakere yeterliği önergesi.
move to the previous question: müzakere yeterliği önergesi vermek. Sıfat
ilk sorun
esas sorun
sınama sorusu
birine soru sormak Fiil
bir kıza talip olmak Fiil
azap vermek Fiil
(parlamento , Br) soru sorma
bir soru sormak Fiil
ikide bir karşımıza çıkan soru
sık sık sorulan soru
bir sorunu çözmek Fiil
bir soruyu yeniden sormak Fiil
soru yu başka bir biçimde sormak Fiil
bir soruyu başka bir biçimde sormak Fiil
etkileyici soru: hitabette sırf dinleyicileri etkilemek için cevap beklemeden sorulan soru. Cevabı çok
defa açıkça bellidir.
The question was purely rhetorical: Soru sırf etkilemek için sorulmuştu
ikincil sorun
bir sorunu halletmek Fiil
halledilmiş sorun
soruya cevap vermekten çekinmek Fiil
kafasında bir soruyu çözmeye çalışmak Fiil
sosyal sorun
sosyal konu
asıl meseleden söz etmek Fiil
gümrük sorunu
vergi sorusu
teknik soru
usul hukukuna ait sorun
bir konu ortaya atmak Fiil
bir soruya değinmek Fiil
cevapsız soru, cevaplanmamış soru, muamma İsim
bir soruyu müzakereye koymak Fiil
şiddetli tartışma konusu
hayati konu
bir sorun için oylama yapmak Fiil
kesinlikle
bir adayı imtihan etmek Fiil
tanığı sorgulamak Fiil
bir tanığı sorgulamak Fiil
bir tanığı sorguya çekmek Fiil
bir seçimi tanımamak Fiil
faturayı kabul etmemek Fiil
çıraklık sorunu
soru formu
soru formüleri İsim
dinleyicilerden gelen soru
münazaa mevzuu
tartışmalı mesele
münakaşalı mesele
soru işareti, istifham (işareti):
?
herkesi ilgilendiren sorun
delil sorunu
maddi sorun
formalite sorunu
suçluluk sorunu
hukuk sorunu
liyakat sorunu
ikinci derece önemi olan sorun
para sorunu
imtiyazlarını kullanma meselesi
anlam sorunu
zaman sorunu
(US) (Senato) soru sorma saati
birini sorguya çekmek Fiil
sıygaya çekmek Fiil
soru zamanı
gensoru zamanı
mecliste bakanlara yapılan soruşturma
konu hakkında karar almamak Fiil
bir konu hakkında karar almamak Fiil