reluctantly admit something

  1. Fiil birşeyi istemeye istemeye kabul etmek
  2. Fiil birşeyi isteksizce kabul etmek
  3. Fiil birşeyi kabul etmek zorunda kalmak