1. İsim fire
 2. İsim kayıp, kaybetme, zayi etme, yitirme.
  loss of blood: kan kaybı.
  loss of prestige: itibarını
  kaybetme.
  loss of heat: ısı kaybı.
  loss of civil rights: medenî haklarını kaybetme.
  loss of time: zaman kaybı.
  loss of opportunities: fırsat kaybı, fırsatların elden kaçması.
 3. İsim kaybolma, yitme, yitik, yitim.
  to discover the loss of a document: bir belgenin kaybolduğunu farketmek.

  loss of voice: ses yitimi.
 4. İsim kayıp, kaybolan kimse/şey.
  to suffer the loss of one's friends.
 5. İsim zayiat, kaybolan miktar.
  The loss from the robbery amounted to a week's salary.
 6. İsim zarar, ziyan, dokunca.
  loss of profit: kârdan zarar, mahrum kalınan kâr.
  a dead loss: tam ziyan, herşeyi kaybetme.
 7. İsim (yarışma/mücadele vb.) yenilgi, yenilme, kayıp.
  the loss of a bet/of a battle.
 8. İsim israf.
 9. İsim azalma, düşme.
  the loss of engine speed at high altitudes.
 10. İsim yokolma, telef (olma).
  the loss of a ship by fire.
 11. İsim, Askerlik2 (a) can kaybı, telefat, (b)
  losss: zayiat, kayıplar, savaşta ölenlerin sayısı.
 12. İsim, Sigorta hasar.
  average loss: kısmî hasar.
  total loss: tam hasar, tam zarar, onarılmaya değmeyecek derecede büyük hasar.
 13. İsim (buharlaşma vb.) eksilme, azalma, fire.
koku kaybı İsim, Tıp
tat kaybı İsim, Tıp
arızi zarar
muhasebe kaybı
uğranan zararın gerçek değeri
vergiden düşülebilen zarar
yıllık zarar
beklenen zarar
çaresiz
zararına (satış
avarya zararı
bagaj kaybı
kan kaybı İsim, Tıp
kemik erimesi İsim, Hastalıklar
defter zararı
muhasebe zararı
muhasebe defterinde görünen zarar
muhasebe defter inde görünen zarar
defterde gözüken zarar
işletme zararı
işletme kaybı
kapasite kaybı
sermaye zararı
sermaye kaybı (sabit varlıkların satışında veya değişiminde defter değerlerine göre uğranılan zarar
sermaye kaybı
müteakip yıllara aktarılan açık
net zarar
farkına varılmadan kalan zarar
(taşıyıcı) tanınmayan ziyan
müsadere yüzünden uğranılan zarar
müsadere yüzünden uğranan zarar
sonucunda meydana gelen zarar
dolaylı kayıp
dolaylı zarar
büyük zarar
sabit zarar
hükmi tam ziyan (gemi ve taşıdığı yükün ciddi hasar görmesi
tahrip edilmeden hasar gören ancak astarı yüzünden pahalıya çıkacak tamir gerektiren zarar
para kaybı
döviz kaybı
kesin kayıp
mahsup edilebilir zarar
direkt zarar
değeri saptanabilir hasar
değeri saptanabilir zarar
döviz kaybı
beklenen zarar İsim, Bankacılık
yangın hasarı
kazanç/zarar
kumar kaybı
altın kaybı
brüt kayıp
brüt zarar
satış fiyatının maliyetin altına düşmesi
brüt kaybı
saç dökülmesi İsim, Hastalıklar
yükseklik kaybı
düşme yüksekliği kaybı
işitme kaybı İsim, Tıp
değer düşüklüğü zararı İsim, Muhasebe
değer düşüklüğü kaybı İsim, Muhasebe
büyük zarar ziyan
yangın hasarı
uğranılan zarar
önemsiz zarar
şirketlerarası zarar
depo mevcudu zararı
yatırım zararı
tazmin edilemeyecek zarar-ziyan
telafi edilemeyen zarar
telafisi mümkün olmayan zarar ziyan
telafi edilemeyecek zarar
telafisi mümkün olmayan zarar
telafisi mümkün olmayan kayıp
iş kaybı
(taşıyıcı) tespiti mümkün zarar
broker ile sigortacı arasında plasman görüşmeleri yapılırken taraflardan biri veya her ikisi tarafından bilinen hasar
(yük) kabul edilen zarar ziyan
kredi zararı
üretim zararı
denizde uğranılan zarar
fiyat düşürmekten uğranılan zarar
kambiyo kuru kaybı
piyasa kaybı
hafıza kaybı İsim, Tıp
hafif hasar
para kaybı
ipotek zararı
doğal fire
doğanın verdiği fire
net zarar (bir muhasebe döneminde toplam harcamaların toplam gelirleri aştığı miktar
net zarar
normal zarar
faaliyet zararı
işletme kaybı
işletme zararı
toplam zarar
zarar tutarı
toplam zarar
kısmi zarar
kısmi ziyan
ortaklık zararı
para zararı
para kaybı
para zarar ziyanı
güç kaybı
kuvvet kaybı
(gemi) uzun süredir görülemeyen ve haber alınamayan ancak battığına dair kanıt olmayan gemi
mal kaybı
tazmin edilebilir zarar
yeniden değerlendirme zararı
tam ziyadan kurtarıldığında varış yerlerine gönderileceği yerde satılırsa
satış değeri ile sigortalı değer arasındaki fark
sigortalı yükler İsim
tasarruf kaybı
ağır zarar
ziyan
ağır kayıp
(sigorta) kaza hasarı
kıymetli kâğıtları satması yönünde brokere verilen talimat
fiyatların belirli bir düzeyin altına düşmesi durumunda
kayba uğramak Fiil
zarar etmek Fiil
uğranılan zarar
vergi kaybı
vergi kaybı
toprak kaybı
tazminat
sigorta edilenin bütünüyle kaybı veya tamir kabul etmeyecek şekilde hasara uğraması
tam hasar
umumi ziya
ticari fire
kur farkı gideri İsim, Muhasebe
önemsiz kayıp
önemsiz hasar
(sigorta şirketi) yol boyu uğranılan zarar
ihraç kaybı
beklenmeyen zarar İsim, Bankacılık
(ev) kiracısız kalmaktan uğranılan zarar
ücret kaybı
maaş kaybı
savaş zararı
kilo verme İsim, Tıp
kilo kaybı İsim, Tıp
zarar hesabı
zarar-ziyan dispeççisi
sigorta şirketi ile poliçe sahibi arasındaki sigorta bedelinin ödenmesini düzenleyen kişi
zarar dispeçeri
hasar tespit görevlisi
zarar dispeçi
hasar tespiti
zarar tespiti
hasar tespiti
dispeçör
hasar tespit memuru İsim
eksi bakiye
zarar bakiyesi
geriye nakledilen zarar
hasar tazminatı
zarar tazminatı
hasar olayı
hasar maliyetinin sigortacı tarafından tahmini
zarar ziyana uğrama
zarar-ziyana uğrama
hasar eksperi
hasar rakamları İsim
hasara uğrama sıklığı
zarara uğrayan
zarar minimizasyonu
kayıp üstüne kayıp
kayıp üstüne kaybı
dayin-i mürtehin İsim
rehin alacaklısı Bankacılık
hasar tazminatını ödeme
hasarın önlenmesi
zarar oranı (toplanan primlerle uğranılan zararlar arasındaki oran
zararı dağıtma
hasarı paylaşma
kayıp ybı raporu
(sigorta) hasar yedeği
zarar karşılığı
zararına satış
hasar tazminatı
hasar tazmini
zarar tarafı
kayıp istatistiği