1. İsim, Fotoğrafçılık çözünürlük
 2. İsim, Uluslararası Hukuk karar
 3. İsim karar, resmî karar.
  make/pass a resolution: kararlaştırmak, karar almak/vermek.
  He made a resolution
  to get up early. Congress passed a resolution accepting the services of Attorney General as a mediator. (bkz: concurrent resolution; joint resolution ).
 4. İsim azim(kârlık), kararlılık, niyet, dilek.
  good resolutions: iyi dilek/niyetler.
 5. İsim kararlaştırma, karar alm/verme, azmetme.
 6. İsim sebat, metanet.
  man of resolution: sebatkâr/metin adam.
 7. İsim çözme, ayırma, ayrıştırma.
 8. İsim, Kimya çözülüm, ayrışım, ayrışma, çözülme, inhilâl, erime, dağılma.
 9. İsim çözüm, hal (çaresi).
 10. İsim, Müzik (a) sesin disonanstan konsonansa geçmesi, (b) bu geçişin yapıldığı ton veya tel.
 11. İsim çözümleme, sadeleştirme, daha basit şekle sokma.
 12. İsim önerge, önerme, teklif.
  Put a resolution to the meeting: Bir önergeyi oya koymak.
 13. İsim (vektörü/yönleci) bileşenlerine ayırma.
kararsız olmak Fiil
olağanüstü çoğunluk kararı
bir meclisin bir karara varması
bir karar almak Fiil
bir meclisin bir kanun çıkarması
kararıni vermek Fiil
bir kararın alınması
açısal çözünürlük İsim, Sinema
yönetim kurulu kararı İsim, İşletme
borç alma kararı
kararla sonuçlandırmak Fiil
bütçe kararı
karar ile
karar almak Fiil
ateşkes kararı
ateşkes kararı
kınama kararı
şirket kararı
ortak/müşterek karar, iki yasama organının ortak kararı.
çatışma çözme İsim
bir karara katılma
(US) şirket namına imzasıyla banka muameleleri yapmaya yetkili olduğunu bildiren şirketçe bankaya verilen belge
şirket kararı
Konsey İlke Kararı
ihtilafların halli; uyuşmazlıkların çözümlenmesi
karar taslağı hazırlamak Fiil
bir kararın taslağı
karar taslağı
bir kanun önergesini kabul ettirmek Fiil
Avrupa Parlamentosu İlke Kararı
(iflas) olağanüstü çoğunluk kararı
(Br) olağanüstü karar (üyelerin yüzde 75'i veya fazlasının oyu ile alınır
takrir verilmesi
kesin karar
sorunun ilk çağrıda çözülmesi İsim, İşletme
tüm çözünürlük Bilgi Teknolojileri
genel kurul kararı İsim, İşletme
işbu ilke kararını kabul etmiştir
yüksek çözünürlük Bilgi Teknolojileri
karar takriri vermek Fiil
bir karar takriri vermek Fiil
ortak/müşterek karar: Senato ve Millet Meclisinin ortak kararı. İsim
kararsız olmak Fiil
çoğunluk kararı
karar protokolü
karar takriri vermek Fiil
karar alınması için takrir vermek Fiil
bir çözüm yolu teklif etmek Fiil
(Br) adi karar (salt çoğunlukla alınır
hissedarların çoğunluğu ile alınan karar
parti kararı
kararı onaylamak Fiil
resim niteliği
bir karar teklif inde bulunmak Fiil
bir karar teklifinde bulunmak Fiil
bir kararı kabul etmemek Fiil
kararı kabul etmemek Fiil
kararı iptal etmek Fiil
bir kararı iptal etmek Fiil
bir kararın iptali
senato kararı
büyük azim göstermek Fiil
sebat etmek Fiil
uzam çözünürlüğü İsim
uzamsal çözünürlük İsim
şirket kuruluş sözleşmesinin bir maddesini değiştirme kararı
(Br) en az 21 günlük bir ihbar süresini izleyen toplantıda alınan özel karar
(Br) özel karar (en az yirmi bir günlük bir ihbar süresini izleyen toplantıda alınabilir
genellikle şirket hissedarlarının üçte bir çoğunluğunun oyu ile karar altına alınan
özel karar
karar taslağı sunmak Fiil
bir karara katılmak Fiil
bir kararı desteklemek Fiil
kararı oya sunmak Fiil
bir kararı onaya sunmak Fiil
zaman çözünürlüğü İsim
zamansal çözünürlüğü İsim
ittifak kararı
geçerli karar
kararı oylama ile almak Fiil
oylama ile bir karara varma
bir kararı oylamak Fiil
bir kararı oylama
kararı oylamak Fiil
bir kararın kabulünü oylamak Fiil
tasfiye kararı
bir kararın metni
bir kararın metin tnii
karar alma kurulu
erteleme kararı
yazılı karar
yönetim kurulu kararı İsim, İşletme
çoğunluk kararı
ittifakla kabul edilmiş karar
alternatif ihtilaf çözüm yolları İsim, Hukuk
uyuşmazlıkların alternatif çözüm yöntemleri İsim, Hukuk
bir toplantıda karar almak Fiil
bir kararı kuruldan geçirmek Fiil
karar vermek Fiil
itiraz kararı çıkarmak Fiil
bir kararı gündem konusu yapmak Fiil
bir kararı toplantının onayına sunmak Fiil
toplantıya bir karar tasarısı sunmak Fiil
bir karar taslağını toplantıya sunmak Fiil
bir kararı toplantının onayına sunmak Fiil
bir kararı oya koymak Fiil
kararı oya koymak Fiil
genel kurul kararıyla ödüncü onaylamak Fiil
Saldırının (Tecavüzün) Tanımı: Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 3314 (XXIX) Sayılı Kararı İsim, Uluslararası Hukuk