resolution

 1. Noun, Photography çözünürlük
 2. Noun, International Law karar
 3. Noun karar, resmî karar.
  make/pass a resolution: kararlaştırmak, karar almak/vermek.
  He made a resolution
  to get up early. Congress passed a resolution accepting the services of Attorney General as a mediator. (bkz: concurrent resolution; joint resolution ).
 4. Noun azim(kârlık), kararlılık, niyet, dilek.
  good resolutions: iyi dilek/niyetler.
 5. Noun kararlaştırma, karar alm/verme, azmetme.
 6. Noun sebat, metanet.
  man of resolution: sebatkâr/metin adam.
 7. Noun çözme, ayırma, ayrıştırma.
 8. Noun, Chemistry çözülüm, ayrışım, ayrışma, çözülme, inhilâl, erime, dağılma.
 9. Noun çözüm, hal (çaresi).
 10. Noun, Music (a) sesin disonanstan konsonansa geçmesi, (b) bu geçişin yapıldığı ton veya tel.
 11. Noun çözümleme, sadeleştirme, daha basit şekle sokma.
 12. Noun önerge, önerme, teklif.
  Put a resolution to the meeting: Bir önergeyi oya koymak.
 13. Noun (vektörü/yönleci) bileşenlerine ayırma.
kararsız olmak Verb
olağanüstü çoğunluk kararı
bir meclisin bir karara varması
bir karar almak Verb
bir meclisin bir kanun çıkarması
kararıni vermek Verb
bir kararın alınması
açısal çözünürlük Noun, Cinema
yönetim kurulu kararı Noun, Management
borç alma kararı
kararla sonuçlandırmak Verb
bütçe kararı
karar ile
karar almak Verb
ateşkes kararı
ateşkes kararı
kınama kararı
şirket kararı
ortak/müşterek karar, iki yasama organının ortak kararı.
çatışma çözme Noun
bir karara katılma
(US) şirket namına imzasıyla banka muameleleri yapmaya yetkili olduğunu bildiren şirketçe bankaya verilen belge
şirket kararı
Konsey İlke Kararı
ihtilafların halli; uyuşmazlıkların çözümlenmesi
karar taslağı hazırlamak Verb
bir kararın taslağı
karar taslağı
bir kanun önergesini kabul ettirmek Verb
Avrupa Parlamentosu İlke Kararı
(iflas) olağanüstü çoğunluk kararı
(Br) olağanüstü karar (üyelerin yüzde 75'i veya fazlasının oyu ile alınır
takrir verilmesi
kesin karar
sorunun ilk çağrıda çözülmesi Noun, Management
tüm çözünürlük Information Technology
genel kurul kararı Noun, Management
işbu ilke kararını kabul etmiştir
yüksek çözünürlük Information Technology
karar takriri vermek Verb
bir karar takriri vermek Verb
ortak/müşterek karar: Senato ve Millet Meclisinin ortak kararı. Noun
kararsız olmak Verb
çoğunluk kararı
karar protokolü
karar takriri vermek Verb
karar alınması için takrir vermek Verb
bir çözüm yolu teklif etmek Verb
(Br) adi karar (salt çoğunlukla alınır
hissedarların çoğunluğu ile alınan karar
parti kararı
kararı onaylamak Verb
resim niteliği
bir karar teklif inde bulunmak Verb
bir karar teklifinde bulunmak Verb
bir kararı kabul etmemek Verb
kararı kabul etmemek Verb
kararı iptal etmek Verb
bir kararı iptal etmek Verb
bir kararın iptali
senato kararı
büyük azim göstermek Verb
sebat etmek Verb
uzam çözünürlüğü Noun
uzamsal çözünürlük Noun
şirket kuruluş sözleşmesinin bir maddesini değiştirme kararı
(Br) en az 21 günlük bir ihbar süresini izleyen toplantıda alınan özel karar
(Br) özel karar (en az yirmi bir günlük bir ihbar süresini izleyen toplantıda alınabilir
genellikle şirket hissedarlarının üçte bir çoğunluğunun oyu ile karar altına alınan
özel karar
karar taslağı sunmak Verb
bir karara katılmak Verb
bir kararı desteklemek Verb
kararı oya sunmak Verb
bir kararı onaya sunmak Verb
zaman çözünürlüğü Noun
zamansal çözünürlüğü Noun
ittifak kararı
geçerli karar
kararı oylama ile almak Verb
oylama ile bir karara varma
bir kararı oylamak Verb
bir kararı oylama
kararı oylamak Verb
bir kararın kabulünü oylamak Verb
tasfiye kararı
bir kararın metni
bir kararın metin tnii
karar alma kurulu
erteleme kararı
yazılı karar
yönetim kurulu kararı Noun, Management
çoğunluk kararı
ittifakla kabul edilmiş karar
alternatif ihtilaf çözüm yolları Noun, Law
uyuşmazlıkların alternatif çözüm yöntemleri Noun, Law
bir toplantıda karar almak Verb
bir kararı kuruldan geçirmek Verb
karar vermek Verb
itiraz kararı çıkarmak Verb
bir kararı gündem konusu yapmak Verb
bir kararı toplantının onayına sunmak Verb
toplantıya bir karar tasarısı sunmak Verb
bir karar taslağını toplantıya sunmak Verb
bir kararı toplantının onayına sunmak Verb
bir kararı oya koymak Verb
kararı oya koymak Verb
genel kurul kararıyla ödüncü onaylamak Verb
Saldırının (Tecavüzün) Tanımı: Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 3314 (XXIX) Sayılı Kararı Noun, International Law