tax assessment

bir vergi tahakkukuna itiraz etmek Fiil
vergi tahakkuk una itiraz etmek Fiil
bir vergi tahakkukuna itiraz etmek Fiil
vergi tahakkukuna itiraz etmek Fiil
emlak vergisi takdiri
vergi takdir komisyonu
birine gelir vergisi tahakkuk ettirmek Fiil
gelir vergisi tarhiyatı
gelir vergisi tahakkuku