1. vergi, resim, harç.
  company tax: kurumlar vergisi.
  direct tax: dolaysız vergi.
  gift
  tax: bağış/hibe vergisi.
  income tax: gelir vergisi.
  hidden/indirect tax: dolaylı vergi.
  receivable tax: tahsil edilecek vergi.
  tax- assessment: matrah.
  tax-avoidance: kanunen vergiye tâbi olmama.
  tax certificate = tax title: icra yolu ile alınan mülkün vergi borcunun ödendiğini belirten belge.
  tax-collector/-gatherer: tahsildar.
  tax- deductible: vergiye esas gelirden düşülebilir (masraflar vb.).
  tax-dodger: vergi kaçakçısı.
  tax evasion: vergi kaçakçılığı.
  tax-farmer: kesimci.
  tax-free: vergi ve resimden muaf/bağışık.
  tax-haven: vergisi az olan ülke.
  tax liability: vergi mükellefiyeti.
  tax list: vergi listesi.
  tax loss: vergi kaybı.
  tax payer: vergi ödeyen, vergi mükellefi/sorumlusu.
  tax point: vergilendirme yeri/tarihi.
  tax rate: vergi oranı.
  tax return: vergi bildirimi/beyannamesi.
  tax shelter: vergi azaltıcı yatırım.
  tax stamp: damga pulu.
 2. külfet, yük, angarya.
  be a tax on someone: birine yük olmak.
 3. vergilendirmek, vergi koymak/yüklemek/tarhetmek.
 4. mahkeme masrafını tayin etmek.
 5. yüklemek, yük altına sokmak, külfet olmak, külfet/angarye yükletmek, sömürmek, zorlamak, yormak, tüketmek.

  to tax one's belief: inancını sarsmak.
  to tax one's resources: bir kimsenin kaynaklarını sömürmek.
  to tax one's strength: bir kimsenin mukavemetini zorlamak.
  to tax one's patience: sabrını tüketmek.
  to tax the courage of someone: birinden aşırı cesaret istemek.
 6. suçlamak, itham/isnat etmek.
  to tax a person with laziness: bir kimseyi tembellikle suçlamak.
Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı (NACE kodu: 69.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı (NACE kodu: 69.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
gelir vergisi kaçırmak Fiil
gelir vergisini kaçırmak Fiil
kurumlar vergisi İsim, Hukuk
gelir vergisi beyannamesini vermek Fiil
gelir vergisi beyannamesi vermek Fiil
vergi işlerini birine havale etmek Fiil
KDV hariç Zarf, Muhasebe
malvarlığını vergi makamlarına bildirmek Fiil
vergi tarhı İsim, Medeni Hukuk
vergi tahsili İsim, Medeni Hukuk
vergi tahsildarı İsim, Medeni Hukuk
ifratı kesmek Fiil
bağış ve tevarüs edilen mal mülk üzerinden alınan vergi
henüz ödenmemiş vergi borcu
tahakkuk eden vergi
ilave vergi
ek vergi
değer üzerinden alınan vergi (spesifik verginin tersi
yıllık vergi
bir kamu idaresi tarafından tahsil ve öteki kamu idarelerince taksim ve tevzi edilen vergi
içki vergisi
içkilerden alınan vergi
sermaye kazancı vergisi
hisse senedi vergisi
otomobil vergisi
birikmiş muamele vergisi
(US) müterakki vergi
(US) zincir mağazalar vergisi
vergi konusu malları sınıflandıran vergi
tüketim vergisi
hububat vergisi
(Br) kurumlar vergisi
gümrük vergisi
(US) veraset vergisi
kaçırılmış vergi
azalan oranlı vergi
kâr payı vergisi
kâr payları üzerinden alınan vergi
(US) aidat vergisi
veraset ve intikal vergisi
aşırı vergi
üretim vergisi
(US) federal vergi
bütün vergi dilimlerine aynı oranda uygulanan vergi
yiyecek maddesi vergisi
imtiyaz vergisi
(US) benzin üzerinden alınan vergi
intikal vergisi
kademeli vergi
baş vergisi
sanayii vergisi
yerel vergiler
maktu vergi
götürü vergi
km başına alınan vergi
yabancıların (yerleşmiş olmayanların) ödediği vergi
işletme vergisi
dolaylı vergi
fazla vergi ödeme
ücretlerden alınan vergi
bordro vergisi
(US) ücretlerden alınan vergi
parafiskal gelirler
nisbi vergi
(bordro vergisi) (sigorta) oransal vergi
kişi başınan alınan vergi
kelle vergisi İsim
kişi başına sabit oranda vergi
bazı ülkelerde sigorta primlerine uygulanan vergi
imtiyaz vergisi
sanayi vergisi
artan oranlı vergiler
emlak vergisi
nispi vergi
satın alma vergisi
radyo vergisi
pişmanlık vergisi
(US) emlak vergisi
regresif vergi
düzenleyici vergi
engelleyici vergi
yol vergisi
telif ücreti vergisi
s vergi sedülleri İsim
türlerine göre sınıflandırıldığı altı kategori
tarımsal ürünler
itfa fonu vergisi
(US) eyalet vergisi
tüketimi kısıtlayıcı vergi
uçak bileti vergisi
taşıt aracı vergisi
taşıt araç vergisi
vergi idaresi
vergi avantajı
vergi tadilatı
vergi kanunlarında yapılan değişiklik
(US) vergi davaları avukatı
(US) vergi denetimi
vergi denetimi
vergi yasalarının yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşu
vergi mücadelesi
vergi taşıyıcısı
vergi indirimi İsim, Vergi ve Gümrük
vergi emri
(US) vergi bonosu İsim
(US) vergi mükellefiyet cüzdanı
vergi dilimi
vergi ile gelen ek yük
vergi itirazı
vergisınıfı
vergi hukuku
vergi tahsilatı
vergi kurulu
vergi hesaplama
vergi kredisi
(US) vergi indirimi (vergi istisna , muafiyet ve imtiyazları ile ilgili yatırımlar için özellikle yabancı
yatırımcılara tanınan indirim
vergi kesintisi
vergi vadesi İsim
vergi beyanı
vergi kesintisi
(US) vergi borcu
(US) vergi ihbarnamesi
farklı vergi uygulaması
farklı vergi uygulama
vergi şubesi İsim
(US) verginin ödendiği para birimi
vergi etkinliği
vergi kaçıran
vergiden muaf
vergi istisnaları İsim
vergi kaçağı
vergi konularında uzmanlık
vergi cezasının indirilmesi
vergi kaçakçılığı
vergi tahsilatı
vergi kılavuzu
vergi cenneti
vergi vadesinin tatile rastlaması
verginin yansıması
vergi teftişi
vergi müfettişi
vergi taksidi
vergi soruşturması
vergi kalemi
vergi hukuku İsim, Hukuk
vergi davalarına bakan avukat
vergi tarh eden
vergi koyma
yasa ile vergi koyma
vergi sınırı
vergi mükellef listesi
vergi uzmanı
vergi konusu
vergi yükümlülüğü
vergi dairesi İsim, Kamu Maliyesi
vergi iptali ya da vergiden muafiyet
fazla vergi ödeme
vergi belgeleri İsim
vergi politikası İsim
vergi uygulaması
(Br) vergi danışmanı
vergi bayannamesini doldurma
vergi usulü
artan oranlı vergi
vergi müterakki (artan oranlı vergi
vergi makbuzu
vergi tahsildarı
vergi iadesi İsim, Vergi ve Gümrük
vergi mevzuatı
ödenmemiş vergilerin araştırılması
vergi hasılatı
mukteza (vergiyle ilgili) İsim, Kamu Yönetimi
verginin ödenmemesinden ötürü mal satışı
vergi tasarrufları İsim
icra dolayısıyla gelir vergisi tahsili için kıymetli kâğıdın zorla satışı
gelir vergisi indirimi için başvurulan çare
verginin yansıması
vergi sistemi
gelir vergisi zammı
ek vergi
(US) gelir vergisi formlarının doldurulmasında müşterilerine yol gösteren vergi uzmanı
(gelir vergisi) vergi eşiği
vergi eşiği
ödenmemiş vergiden ötürü satılan gayri menkul ile intikal eden mülkiyet hakkı
gerekli lisansı alabilmek için yapılan ödeme makbuzu
(Br) taşıt kullanmak amacıyla
(Br) taşıt kullanmak amacıyla gerekli lisansı alabilmek için alınan vergi ödeme makbuzu
vergi değeri
vergi memurunun kimlik kartı
hâsılat vergisi (US) satış vergisi