tuvalet kâğıdı

  1. tissue paper
  2. toilet paper
toilet roll İsim
toilet paper